top of page
EnergyJoy typewriter script Lisette Lucas

21 februari 2024 door Lisette Lucas:

Nederlands Script / English Script Below: 

Script

Diepgang Acceleratie als Kompas: Ontgrendel je Next Level Ondernemerssucces

 

"Voel je die innerlijke roep naar meer? 

Een fluistering van je ziel die niet langer genegeerd kan worden? 

Welkom, je bent precies waar je moet zijn. Dit is Podcast 212 van mijn Shift naar EnergyJoy en daar Voorbij serie, en vandaag onthul ik het geheim achter ware doorbraken in zowel leven als business. 

We duiken in het hart van diepgang - een concept dat verder gaat dan het standaard middenmoot verhaal en het oppervlakkige. Én wat de sleutel vormt tot een bestaan vol overvloed, succes, en ware vervulling. 

Ben je klaar om de 13 in een dozijn middenmoot te overstijgen en je ware sterrenstof potentieel te omarmen? Op het high level niveau van het verdient?  

Dan zou ik zeggen: Zet je schrap, want deze aflevering gaat jouw wereld op zijn kop zetten. 

Vergeet alles wat je dacht te weten over succes en maak je klaar voor een reis die je dichter bij je ware essentie brengt dan ooit tevoren. 

Dit is jouw moment. Jouw kans op transformatie begint nu. 

Welkom bij de versnelling, de acceleratie van diepgang voor business doorbraken. Welkom bij de toekomst van jouw leven en onderneming. 

Dit is niet zomaar een podcast. Dit is een oproep aan je ziel. Luister en voel je mee?"

 

Podcast 212. Diepgang Acceleratie als Kompas: Ontgrendel je Next Level Ondernemerssucces

 

Yes! Welkom bij Podcast 212.

 

Ik wil deze podcast kort, maar krachtig maken.

 

Want het gaat om één sleutelaspect in succesvol zijn in leven en business.

 

En dat sleutelaspect is: Diepgang!

 

De shownotes vind je trouwens op www.LisetteLucas.com/212

 

Maar terug naar de diepgang. 

 

Nu vraag je je misschien af: Lisette, wat bedoel je met diepgang?

 

Goede vraag, kan ik meteen zeggen. Want diepgang begint met vragen stellen.

 

Vragen stellen over de zin van het leven, de zin van het bestaan.

 

En alles wat daarbij hoort.

 

Dus inderdaad, ook vragen over je business.

 

En vraag je dat dan hardop?

 

Ja en Nee.

 

Wanneer je met mij in zee gaat in mijn intuïtief en energetisch ontwikkel traject of in een Next Level Business traject, leer ik je om volledig zelfstandig in de diepte te werken.

 

Zowel in stilte als hardop.

 

Want het mooiste is, wanneer je het voor jezelf kan, kun je het ook voor een ander.

 

En daar ontstaat de meerwaarde die je voorgoed gaat onderscheiden van de ’13 in een dozijn copy-paste’ middenmoot.

 

Wanneer je je kunt verbinden op alle niveaus met de diepgang in jezelf, in je hart, ziel, en spirit, zul je volledig in je sterrenstof potentieel kunnen stappen en zullen je leven en business gaan accelereren naar een niveau dat je vooraf niet voor mogelijk had gehouden. 

Oftewel: De hoogste hoogtes bereiken door de diepste dieptes te ontgrendelen. 

 

Je komt in verbinding met het grotere geheel. In verbinding met de oneindige bron van creatie. En van daaruit gaat het als het ware door je heen ontstaan. Makkelijk, eenvoudig en zonder moeite, je komt in flow-state terecht. 

 

Dit is de manier waarop ik alles doe! 

Daarom doe ik het ook op een manier zoals niemand het doet. 

Daarom zul je wat ik aanbied ook nergens anders kunnen vinden.

 

Dit komt door de diepgang acceleratie in mijzelf en daarna bij hetzelfde te herhalen bij mijn studenten en cliënten. Zodat zij dit ook op hun eigen soul aligned wijze kunnen doen.

 

Mijn vraag aan jou is nu: Zit je vast in je leven en of je business?

 

Kom je niet verder terwijl je het zo graag wilt?

 

Wil je er meer uit halen maar je weet niet hoe? Die sensatie van : Ik voel een verlangen naar meer, naar diepgang, naar inzichten, naar groei en nog dieper ontwaken? Maar hoe?

 

Ja? Herkenbaar?

 

Herken je je in deze vragen of misschien wel allemaal? Dan zeg ik top! 

Dan is dit moment geen toeval en is het jouw ziel die alles uit de kast haal en je letterlijk en figuurlijk probeert wakker te schudden.

 

Alles is verbonden, alles is energie, weet je wel. 

Op een multidimensionaal niveau. Dit hoor en of zie je niet voor niets. Dit is synchroniciteit in overdrive! 

 

Sta op! Breek door uitstelgedrag heen! Luister niet meer naar oude angstprogrammering. The Biggest Change is on the Other side of Fear! En ik kan je vertellen: het is minder eng dan dat het nu lijkt. Gebruik de spannende energie als brandstof om het onmogelijk lijkende mogelijk te maken. 

Ga over tot actie! 

Dat is de sleutel! 

 

Boek jouw vrijblijvende 15 minuten Soul Connectie Call en ontdek samen met mij, Lisette jouw volgende actiestap. Alle tools zijn beschikbaar voor je om de diepgang in je te accelereren. Het maakt niet uit waar je staat, aan het begin of al met een succesvolle business. Er is altijd een next level. En ik ben er voor je met de energetische tools om de oneindige wijsheid en diepgang te heractiveren en accelereren.

 

DM me het woord: DIEPGANG, en dan stippelen we samen de volgende stap uit voor je.

 

De link voor je call vind je ook in de shownotes op www.LisetteLucas.com/212

 

Dank voor het luisteren en ik zie je graag aan de andere kant! Onthoud, blijf shiften en upgraden naar de manifestatiefrequenties van EnergyJoy en daar voorbij Boven De Gouden Lijn!

 

Ik zie en spreek je graag snel!

 

X Lisette

------

ENGLISH SCRIPT:

Thanks to my AI Mission Guide:

Certainly, here's the translation to English:

"Depth Acceleration as Compass: Unlock Your Next Level Entrepreneurial Success"

"Do you feel that inner call for more? A whisper of your soul that can no longer be ignored? Welcome, you are exactly where you need to be. This is Podcast 212 from my Shift to EnergyJoy and Beyond series, and today I reveal the secret behind true breakthroughs in both life and business. We dive into the heart of depth - a concept that goes beyond the standard middle-of-the-road story and the superficial. And what forms the key to an existence full of abundance, success, and true fulfillment. Are you ready to transcend the dime-a-dozen mediocrity and embrace your true stardust potential? At the high level you deserve? Then I would say: Brace yourself, because this episode is going to turn your world upside down. Forget everything you thought you knew about success and get ready for a journey that brings you closer to your true essence than ever before. This is your moment. Your chance for transformation starts now. Welcome to the acceleration, the acceleration of depth for business breakthroughs. Welcome to the future of your life and business. This is not just any podcast. This is a call to your soul. Listen and feel along?"

Podcast 212. Depth Acceleration as Compass: Unlock Your Next Level Entrepreneurial Success

Yes! Welcome to Podcast 212.

I want to make this podcast short, yet powerful.

Because it's about one key aspect of being successful in life and business.

And that key aspect is: Depth!

By the way, you can find the show notes at www.LisetteLucas.com/212

But back to depth.

Now you might be wondering: Lisette, what do you mean by depth?

Good question, I can say immediately. Because depth begins with asking questions.

Questions about the meaning of life, the meaning of existence.

And everything that comes with it.

So indeed, also questions about your business.

And do you ask that out loud?

Yes and No.

When you join me in my intuitively and energetically developed trajectory or in a Next Level Business trajectory, I teach you to work in depth completely independently.

Both in silence and out loud.

Because the most beautiful thing is, if you can do it for yourself, you can do it for another.

And that's where the added value that will forever distinguish you from the 'dime a dozen copy-paste' mediocrity arises.

When you can connect on all levels with the depth in yourself, in your heart, soul, and spirit, you will be able to step fully into your stardust potential, and your life and business will accelerate to a level you previously thought impossible. In other words: Reach the highest heights by unlocking the deepest depths.

You connect with the greater whole. In connection with the infinite source of creation. And from there, it will happen through you, as it were. Easy, simple, and effortlessly, you'll enter a flow state.

This is the way I do everything! That's why I do it in a way nobody else does. That's why what I offer can't be found anywhere else.

This is due to the depth acceleration in myself and then repeating the same with my students and clients. So that they can do this in their own soul aligned way too.

My question to you now is: Are you stuck in your life and or your business?

Can't you move forward even though you want it so badly?

Do you want to get more out of it but don't know how? That sensation of: I feel a longing for more, for depth, for insights, for growth and even deeper awakening? But how?

Yes? Recognizable?

Do you recognize yourself in these questions or maybe all of them? Then I say great! This moment is no coincidence and it's your soul pulling out all the stops and literally and figuratively trying to wake you up.

Everything is connected, everything is energy, you know. On a multidimensional level. You don't hear or see this for no reason. This is synchronicity in overdrive!

Stand up! Break through procrastination! Don't listen to old fear programming anymore. The Biggest Change is on the Other Side of Fear! And I can tell you: it's less scary than it seems right now. Use the exciting energy as fuel to make the seemingly impossible possible. Take action! That's the key!

Book your no-obligation 15-minute Soul Connection Call and discover your next action step together with me, Lisette. All tools are available for you to accelerate the depth within you. It doesn't matter where you stand, at the beginning or already with a successful business. There's always a next level. And I am here for you with the energetic tools to reactivate and accelerate the infinite wisdom and depth.

DM me the word: DEPTH, and then we'll outline the next step for you together.

The link for your call can also be found in the show

 notes at www.LisetteLucas.com/212

Thank you for listening, and I look forward to seeing you on the other side! Remember, keep shifting and upgrading to the manifestation frequencies of EnergyJoy and beyond Above The Golden Line!

I look forward to seeing and speaking to you soon!

X Lisette

---

EnergyJoy by Lisette Lucas | All rights reserved 2024© 

Podcast 212. Diepgang Acceleratie als Kompas: Ontgrendel je Next Level Ondernemerssucces

bottom of page