top of page
EnergyJoy typewriter script Lisette Lucas

7 februari 2024 door Lisette Lucas:

Nederlands Script / English Script Below: 

Script

Podcast 210. De Kracht van Contact en Verbinding: Diepe Rust door Revolutionaire Rouwtherapie, Nieuwe Technologieën en Mediumschap 

 

Yes! Van harte welkom bij Podcast 210! Mijn naam is Lisette Lucas, geweldig dat je erbij bent!

 

Misschien heb je het voorbij zien komen in de afgelopen tijd. Ik had een oproep geplaatst op social media en via mijn EnergyJoy mailing. 

 

Heb je het gemist?

 

De oproep ging als volgt:

 

‘📺OPROEP: Wil jij meewerken aan een wetenschappelijk tv-programma omtrent nieuwe rouwtherapie?

 

⚪️We zoeken iemand die een vrouwelijke dierbare heeft verloren en die wil meewerken aan de therapie voor rouwverwerking m.b.v. de nieuwste technologieën.

 

⚪️Ik werk zelf als medium mee aan het programma in samenwerking met een van de meest gerenommeerde rouwtherapeuten van ons land.

 

⚪️DM me het woord: ‘TV’ voor meer info 

⚪️Of stuur een e-mail naar info@lisettelucas.nl

 

Dank alvast voor je reactie! 

 

🙏Lisette 

 

Ps.🤍Je helpt niet alleen jezelf maar ook de wetenschap, je dierbare in Spirit en iedereen die openstaat voor grensverleggende vormen van therapie en healing.’

 

Nu heb ik vele reacties mogen ontvangen. Waarvoor mijn dank ook namens de rouwtherapeut Leoniek van der Maarel en de programma makers.

 

De shownotes van deze aflevering met alle informatie over hetgeen ik deel en Leoniek haar gegevens vind je op:

www.LisetteLucas.com/210

 

Nu vraag je je misschien af: Lisette, hoe is deze samenwerking tot stand gekomen?

 

Goede vraag!

 

Een aantal jaar geleden leerde ik Leoniek van der Maarel kennen. 

Leoniek is een van de meest gerenommeerde rouwtherapeuten van Nederland. Ze helpt al 25 jaar mensen die te maken krijgen met grote verliezen. 

Ze is dan ook bekend van vele tv programma’s, bladen, kranten en radio uitzendingen. Echt dé expert in haar gebied van expertise. 

Leoniek is eigenaar van de Academie voor Verlies waar ze andere hulpverleners traint die strugglen met het begeleiden bij verlies. 

 

Maar even paar jaar terug in de tijd: Na het luisteren van mijn EnergyJoy podcasts was haar interesse gewekt in hetgeen ik doe vanuit de energetische benadering en het mediumschap. 

 

En ze stapte vervolgens in mijn academie om zich te verrijken op het gebied van werken met energie voorbij de grenzen onzichtbaar voor het aardse fysieke oog. 

Inmiddels na het doorlopen van de 3 Levels van mijn Inner-Medium Academy is Leoniek ook erkend EnergyJoy Practitioner geworden.

 

In het interview wat ik heb gedaan met het internationale Brainz magazine mocht ik ook een aantal prachtige testimonials delen van mijn studenten delen. Waaronder die van Leoniek, waar ik intens dankbaar voor ben.

 

Ze deelde onder andere de volgende inzichten en transformaties: 

 

1. "Voordat ik met Lisette werkte, had ik enig idee van mijn intuïtieve kant... maar was nooit zeker of ik het verzon."

 

2. "Werken met Lisette leerde me mijn intuïtie serieus te nemen, omdat het altijd juist bleek te zijn."

 

3. "Ook bleken berichten van overleden personen consistent raak te zijn en werden herkend door de rouwende cliënten."

 

4. "Nu kan ik rouwende personen inzichten bieden in hoe het gaat met hun overleden dierbaren."

 

5. "Bovendien kan ik me veel effectiever afstemmen op de energie van mijn cliënten, waardoor mijn werk als therapeut zowel 'makkelijker' als diepgaander is dan voorheen."

 

6. "Mijn energiefrequentie is geshift door alles wat ik heb geleerd."

 

7. "Hoewel ik al goed ontwikkeld was in het zuiveren van mijn energie en het hoog houden van mijn frequenties, was Lisette in staat hieraan toe te voegen met hands-on oefeningen en haar methoden."

 

8. "Als je op zoek bent naar een training waar je kunt evolueren, waar je je energie kunt verhogen, waar je een ‘leraar’ vindt die niet alleen energetisch en spiritueel zeer goed ontwikkeld is, maar ook de nuchtere houding heeft om heersende coachingstechnieken te gebruiken, dan is Lisette ‘your girl’!” 

 

Ik vind Leoniek het prachtig voorbeeld van een powervrouw en pionier die openstaat voor alles wat kan bijdragen in het helpen en helen van onze medemens. 

 

En dat is in mijn optiek waar het uiteindelijk om gaat. Grenzen verleggen door vanuit een krachtige visie de wereld een mooiere, liefdevollere plek te maken. Waar behulpzaam zijn naar de medemens en healing aanreiken waar nodig voorop staan. 

 

Dus toen Leoniek me vroeg of ik als medium wilde meewerken aan een wetenschappelijk tv programma over de nieuwe Deep Therapy op het gebied van rouwverwerking waar ze initiatief neemster voor is. Was mijn antwoord direct: Ja!

 

Alles om healing niet alleen hier op aarde te ondersteunen maar ook voorbij de grenzen van onze aardse perceptie.

 

Alles is tenslotte energie, energie kan niet worden vernietigd, alleen van vorm veranderen. Dat is wetenschappelijk bewezen.

 

Ik hoop dat dit alles mag bijdragen aan het in beweging zetten van meer healing en het verkrijgen van meer helderheid, inzichten en vrede voor eenieder die ermee in aanraking komt.

 

Er zijn tenslotte pioniers voor nodig die de stappen durven en kunnen zetten om het mainstream model te doorbreken.

 

Later meer hierover! 

En ook meer over hoe de DeepTherapy werkt. Het levert hele mooie resultaten op en er is veel aandacht vanuit de media ervoor. 

 

Een tipje van de sluier: 

Wanneer je aan een Deep Therapy sessie deelneemt ga je jouw overledene ‘ontmoeten’ door middel van Deep Therapy. 

Dat houdt in dat een foto van jouw overledene dusdanig bewerkt wordt met speciale software dat deze kan bewegen. Het zogenoemde Deepfake effect.  

Om het zo realistisch mogelijk te laten zijn wordt er gewerkt met professioneel getrainde mediums. Het medium ‘vertolkt’ jouw overledene.

Jij ziet alleen jouw overledene op de computer bewegen (ook de mond). Zo kan het het gevoel oproepen dat je met hem of haar in contact bent.

Het levert mooie resultaten op.

 

Ik zal ook in de shownotes op www.LisetteLucas.com/210 de gegevens van Leoniek van der Maarel zetten. 

En ook naar de documentaire die hier al over gemaakt is. Heel interessant om te bekijken. 

 

Mocht je vragen hebben dan kan je Leoniek of mij uiteraard mailen. 

 

Dankbaar dat we krachten mogen bundelen om doorbraken te creëren voor het hoogste goed van eenieder. 

Zowel hier in het aardse als voorbij de grenzen van het aarde bestaan.

 

Dankjewel voor het luisteren en in volgende podcasts meer hierover en ook samen met Leoniek! 

 

Tot snel! X Lisette

------

ENGLISH SCRIPT:

Thanks to my AI Mission Guide:

Podcast 210. The Power of Contact and Connection: Deep Rest through Revolutionary Grief Therapy, New Technologies, and Mediumship

Yes! Welcome to Podcast 210! My name is Lisette Lucas, and it's fantastic that you're here!

You might have seen it passing by recently. I posted a call on social media and through my EnergyJoy mailing.

Did you miss it?

The call went as follows:

‘📺CALL FOR PARTICIPANTS: Would you like to participate in a scientific TV program about new grief therapy?

⚪️We are looking for someone who has lost a female loved one and who wants to participate in therapy for grief processing using the latest technologies.

⚪️I myself will be participating as a medium in the program, in collaboration with one of the most renowned grief therapists in our country.

⚪️DM me the word: 'TV' for more info
⚪️Or send an email to info@lisettelucas.nl

Thank you in advance for your response!

🙏Lisette

Ps.🤍You're not only helping yourself but also science, your loved one in Spirit, and everyone open to groundbreaking forms of therapy and healing.’

I have received many responses, for which my thanks, also on behalf of the grief therapist Leoniek van der Maarel and the program makers.

The show notes of this episode with all the information about what I share and Leoniek's details can be found at:
www.LisetteLucas.com/210

Now you might wonder: Lisette, how did this collaboration come about?

Good question!

A few years ago, I got to know Leoniek van der Maarel.
Leoniek is one of the most renowned grief therapists in the Netherlands. She has been helping people dealing with significant losses for 25 years.
She is also known from many TV programs, magazines, newspapers, and radio broadcasts. Truly the expert in her field of expertise.
Leoniek is the owner of the Academy for Loss where she trains other caregivers struggling with guiding through loss.

But let's go back a few years: After listening to my EnergyJoy podcasts, she became interested in what I do from an energetic approach and mediumship.

And she subsequently joined my academy to enrich herself in the field of working with energy beyond the boundaries invisible to the earthly physical eye.
After completing the 3 Levels of my Inner-Medium Academy, Leoniek has also become a recognized EnergyJoy Practitioner.

In the interview I did with the international Brainz magazine, I was also able to share some beautiful testimonials from my students, including Leoniek's, for which I am intensely grateful.

She shared, among other insights and transformations: Read the full testimonial here

I find Leoniek a beautiful example of a power woman and pioneer who is open to anything that can contribute to helping and healing our fellow human beings.

And that, in my view, is what it ultimately comes down to. Pushing boundaries by creating a more beautiful, loving world from a powerful vision. Where being helpful to fellow human beings and offering healing where needed is the priority.

So, when Leoniek asked me if I wanted to participate as a medium in a scientific TV program about the new Deep Therapy in the field of grief processing for which she is the initiator, my answer was immediately: Yes!

Everything to support healing not only here on earth but also beyond the boundaries of our earthly perception.

After all, everything is energy, energy cannot be destroyed, only change form. That has been scientifically proven.

I hope all this may contribute to initiating more healing and gaining more clarity, insights, and peace for everyone who comes into contact with it.

After all, pioneers are needed who dare and can take the steps to break through the mainstream model.

More on this later!
And more about how DeepTherapy works. It yields very beautiful results and there

's a lot of media attention for it.

A sneak peek:
When you participate in a Deep Therapy session, you will 'meet' your deceased through Deep Therapy.
This means that a photo of your deceased is edited with special software to make it move. The so-called Deepfake effect.
To make it as realistic as possible, professionally trained mediums are used. The medium 'plays' your deceased.
You only see your deceased moving on the computer (including the mouth). This can evoke the feeling that you are in contact with him or her.
It yields beautiful results.

I will also put Leoniek van der Maarel's details in the show notes on www.LisetteLucas.com/210.
And also about the documentary that has already been made about this. Very interesting to watch.

If you have any questions, you can of course email Leoniek or me.

Grateful that we can join forces to create breakthroughs for the highest good of everyone.
Both here on earth and beyond the boundaries of earthly existence.

Thank you for listening, and in future podcasts, more about this and also together with Leoniek!

See you soon! X Lisette

-----

About EnergyJoy
Lisette Lucas
| High-End Success Medium® | High-Frequency Business Coach® | High-End Business Mentor | Intuitive Transformation Hypnotherapist |

Lisette Lucas. Success Medium, Transforma
The driving force behind EnergyJoy

EnergyJoy Practice Mediumship Healing Spiritual coaching
I feel blessed! Blessed that I can and may develop and share my mediumship. Conveying the emotion and love of a loved one is a beautiful intense and impressive experience. Describing it is actually not possible... the love is infinite! You feel it in every cell of your being.

About Lisette Lucas

From a young age, Lisette has been sensitive to energies. Predictive dreams, inexplicable observations and feelings, unconsciously taking on the feelings, emotions, fatigue, and pain of other people. Knowing what is going on in someone. Always experiencing an unseen presence, which made her very anxious, especially in her early years.

For years, she blocked her sixth sense. Fought against the sensitivity with which she thought she couldn't function in today's busy and especially harsh society.

Until, for the umpteenth time, she could feel the ear infection in her 3 children a few days before it manifested. Her curiosity was aroused. From that moment on, she started delving into energies, healing, and mediumship. Slowly, everything began to fall into place. The burden of being highly sensitive turned into a quality. A quality that is developed and daily developed through training, study, and training in mediumistic, psychological, therapeutic, and healing areas. Development is an exciting and beautiful lifelong process.

Lisette is intensely grateful that she may experience all of this and undergo this special development.

"It feels like an intensely deep desire, task, and mission to assist and (sub)support, guide, help, and guide others. Others closer to themselves and their deep desires."

---

EnergyJoy by Lisette Lucas | All rights reserved 2024© 

Podcast 210. De Kracht van Contact en Verbinding: Diepe Rust door Revolutionaire Rouwtherapie, Nieuwe Technologieën en Mediumschap 

bottom of page