top of page
EnergyJoy typewriter script Lisette Lucas

17 januari 2024 door Lisette Lucas:

Nederlands Script / English Script Below: 

Script

Podcast 207. Accelereer Je Zielspotentieel: 3 High Frequency Inzichten voor Transformatie + Leven en business veranderende Shifts

 

Yes!

"Welkom bij EnergyJoy Podcast, aflevering 207! 

Ik ben Lisette Lucas, en vandaag duiken we in de diepte van jouw zielsmissie. 

Voel je dat je klaar bent voor een transformatie? 

Dat je iets groots en betekenisvols te bieden hebt aan de wereld? 

Dan ben je precies waar je moet zijn. In deze aflevering deel ik drie krachtige inzichten die jouw leven en business voorgoed zullen veranderen. Inzichten die je zullen helpen om te evolueren, je ware zielswerk te ontdekken, en jouw unieke bijdrage te leveren aan de wereld. Dit is niet zomaar een podcast, dit is jouw kompas naar een leven vol voldoening, impact en EnergyJoy. 

Ben je klaar om samen met mij deze reis te maken? 

Laten we dan nu beginnen!"

 

Shownotes www.LisetteLucas.com/207

 

In deze podcast geef ik je 3 inzichten waarmee je je leven én je business voorgoed kan shiften naar de next level. 

 

Want wanneer je dit luistert ben je niet iemand die zoiets heeft van: Ik settle voor waar ik nu sta en wat ik nu doe.

 

Nee, als het goed is dan bij jij: Empathisch, ambitieus en voel je dat je hier bent op aarde voor iets groters. Dat je hier bent met een een missie, voor een reden en dat je een purpose hebt in dit leven.

 

En zelfs al weet je nog niet precies wat het is, je voelt het, dat diepe onverklaarbare weten. Het zit er gewoon. 

 

Settelen voor die standaard middenmoot is geen optie. 

Jij durft de stappen te zetten die je onderscheiden van de rest. Of in ieder geval: Je luistert dit dus dat zegt genoeg.

 

Jij bent in de wieg gelegd voor het echte werk. 

 

Ja, je hoort me goed: HET ECHTE WERK! 

 

Wat is het echte werk? Hoor ik je nu denken?

 

Goede vraag! Want alles begint met het stellen van goede vragen. 

 

Het echte werk is het werk doen wat je vanuit de blauwdruk van je ziel hebt meegekregen. 

Dus eigenlijk is het: Het Echte Zielswerk doen. 

 

Want dat is je missie, je purpose, je levensdoel hier op aarde. 

 

INZICHT 1:

Dus inzicht 1 = Je Echte Zielswerk doen

 

En mijn vraag is nu aan jou: doe jij nu je echte zielswerk of is het tijd om te upgraden, shiften of loslaten wat je daarbij vandaag houdt? 

 

En dat brengt me bij inzicht 2. 

INZICHT 2 = EVOLUEREN

 

Om je echte zielswerk te kunnen doen is het noodzakelijk om te evolueren. 

Eigenlijk een fancy woord voor: Het werk doen! 

En daarmee bedoel ik: Het Inner-werk. 

Dus het zielswerk is hoe je het uitdraagt naar de wereld toe. En wat je bijdraagt.

 

Het evolueren is het inner-werk doen. Want dat staat letterlijk voor evolutie op zielsniveau.

 

En dat brengt me vanzelf naar inzicht 3.

 

INZICHT 3 = BLENDEN

 

Blenden is eigenlijk het mengen. En daarmee bedoel ik het mengen van jouw inner-wereld met je Outer-wereld. 

 

Wanneer je echt goed en krachtig het inner-werk hebt gedaan en dagelijks doet. Dan kan je dit via jouw zielsevolutie als zielswerk gaan uitdragen en delen met de wereld.

 

Dan blend je jouw zielsessentie met dat van diegene die je helpt op jouw authentieke wijze. En dan kan je dus ziel voor ziel de impact maken die je voorbestemd te maken hier op aarde.

 

Dat is dat gevoel wat je altijd al in de diepte voelde borrelen. Dat verlangen, dat weten zonder te weten. 

Dat is jouw soulpul naar het uitdragen van hetgeen je al voordat je incarneerde met het hogere deel van jezelf hebt afgesproken.

 

Ja, ik weet, dit gaat ver. En laat het maar even indalen en landen. Haal jouw waarheid uit de oceaan van waarheden en ga daarmee aan de slag! Dat is het allerbelangrijkste.

 

Dan kan je jouw echte zielswerk hier doen op aarde. 

 

Maar voordat je het doet is het van essentieel belang dat je het inner-werk doen. Zodat je kan evolueren en vervolgens het van daaruit kan gaan delen met de wereld door te blenden vanuit wie je echt bent! 

 

Zodat je het echte werk kan doen en vanuit je authentieke kracht en soulpower kan bijdragen aan de wereld. Hoe prachtig is dat?

 

Voel je dat je klaar bent om over te gaan tot krachtige actie?

Voel je dat dit jouw moment is?

Dan ben ik er voor je om je te begeleiden naar het ontdekken en ontgrendelen van jouw echte zielswerk. Zowel in de binnenwereld als de buitenwereld. 

 

Ik help je met het inner-werk op prive- en business level. Maar alleen wanneer je bereid bent om all-in te gaan. Want die grootste energie ben je waard en niets minder dan dat.

 

Klaar om te gaan voor level outstanding?

 

DM me dan het woord: ZIELSWERK en dan gaan we samen kijken wat de beste volgende stap is voor jou. 

 

Op naar ultieme voldoening vanuit je authentieke sterrenstof potentieel en je geboorterecht! Ik kan niet wacht om aan de slag te gaan.

 

DM me en ik spreek je graag snel!

 

De shownotes vind je op www.LisetteLucas.com/207

 

Dankjewel voor het luisteren, dankjewel voor je tijd en energie. Gebruik de energie van dit momentum en ga krachtig over tot actie.

 

EnergyJoy en tot snel! Bye x Lisette

------

ENGLISH SCRIPT:

Thanks to my AI Mission Guide:

Podcast 207. Accelerate Your Soul Potential: 3 High Frequency Insights for Transformation + Life and Business Changing Shifts

 

Yes!

"Welcome to the EnergyJoy Podcast, episode 207!

I am Lisette Lucas, and today we delve deep into the essence of your soul mission.

Do you feel ready for a transformation?

That you have something great and meaningful to offer the world?

Then you are exactly where you need to be. In this episode, I share three powerful insights that will forever change your life and business. Insights that will help you evolve, discover your true soul work, and contribute your unique impact to the world. This is not just a podcast, this is your compass to a life full of fulfillment, impact, and EnergyJoy.

Are you ready to join me on this journey?

Let's get started now!"

 

Shownotes www.LisetteLucas.com/207

 

In this podcast, I give you 3 insights that can permanently shift your life and your business to the next level.

 

Because when you listen to this, you are not someone who thinks: I settle for where I am and what I do now.

 

No, if all is well then you are: Empathetic, ambitious, and you feel that you are here on earth for something greater. That you are here with a mission, for a reason, and that you have a purpose in this life.

 

And even if you don't know exactly what it is yet, you feel it, that deep inexplicable knowing. It's just there.

 

Settling for the standard middle ground is not an option.

You dare to take the steps that distinguish you from the rest. Or at least: You are listening to this, so that says enough.

 

You are destined for the real work.

 

Yes, you hear me right: THE REAL WORK!

 

What is the real work? You might be thinking now?

 

Good question! Because everything starts with asking good questions.

 

The real work is doing the work that you have been given from the blueprint of your soul.

So it's actually: Doing The Real Soul Work.

 

Because that is your mission, your purpose, your life goal here on earth.

 

INSIGHT 1:

So insight 1 = Doing Your Real Soul Work

 

And my question to you now is: are you doing your real soul work now, or is it time to upgrade, shift, or let go of what is holding you back today?

 

And that brings me to insight 2.

INSIGHT 2 = EVOLVE

 

To be able to do your real soul work, it is necessary to evolve.

Actually, a fancy word for: Doing the work!

And by that, I mean: The Inner Work.

So the soul work is how you carry it out to the world. And what you contribute.

 

Evolving is doing the inner work. Because that literally stands for evolution at the soul level.

 

And that naturally brings me to insight 3.

 

INSIGHT 3 = BLEND

 

Blending is actually mixing. And by that, I mean mixing your inner world with your outer world.

 

When you have done the inner work really well and do it daily. Then you can carry this out through your soul evolution as soul work and share it with the world.

 

Then you blend your soul essence with that of the person you help in your authentic way. And then you can make the impact, soul by soul, that you are destined to make here on earth.

 

That is the feeling that you have always felt bubbling in the depths. That longing, that knowing without knowing.

That is your soul pull towards carrying out what you agreed with the higher part of yourself before you incarnated.

 

Yes, I know, this goes far. And just let it sink in and land. Take your truth from the ocean of truths and get to work with it! That is most important.

 

Then you can do your real soul work here on earth.

 

But before you do it, it is essential that you do the inner work. So that you can evolve and then share it with the world by blending from who you really are!

 

So that you can do the real work and contribute to the world from your authentic power and soul power. How beautiful is that?

 

Do you feel ready to take powerful action?

Do you feel that this is your moment?

Then I am here to guide you in discovering and unlocking your real soul work. Both in the inner world and the outer world.

 

I help you with the inner work on a private and business level. But only when you are willing to go all-in. Because you are worth that greatest energy and nothing less than that.

 

Ready to go for outstanding level?

 

Then DM me the word: SOUL WORK and then we will look together at what the best next step is for you.

 

On to ultimate fulfillment from your authentic stardust potential and your birthright! I can't wait to get started.

 

DM me and I'd love to speak to you soon!

 

You can find the shownotes at www.LisetteLucas.com/207

 

Thank you for listening, thank you for your time and energy. Use the energy of this moment and take powerful action.

 

EnergyJoy and see you soon! Bye x Lisette

---

EnergyJoy by Lisette Lucas | All rights reserved 2024© 

Podcast 207: Accelereer Je Zielspotentieel - 3 High Frequency Inzichten voor Transformatie + Levens- en Businessveranderende Shifts

bottom of page