top of page
EnergyJoy typewriter script Lisette Lucas

3 januari 2024 door Lisette Lucas:

Nederlands Script / English Script Below: 

Script

Podcast. 205 Quantum Intuïtie: Business & Mastery & 2 Signature trajecten in 4 Jaar Podcasts

 

"Heb je ooit het gevoel gehad dat er meer in je zit dan je nu laat zien? Vandaag onthul ik hoe een quantum leap in intuïtie jouw onderneming en leven kan transformeren. Welkom bij Podcast 205!"

 

Yes! Vandaag start ik aan een nieuw podcastjaar. Het is deze maand precies 4 jaar geleden, januari 2020 om precies te zijn, dat ik mijn allereerste 'Shift naar EnergyJoy en daar Voorbij' Podcast maakte. Dus officieel start ik mijn 5e jaar als podcastmaker. Podcast 1 heette: Intuïtie. 

 

Door de jaren heen is er veel veranderd in mijn ontwikkeling als medium, therapeut en business coach en mentor. Maar ook in de manier waarop ik mijn podcasts creëer. Ik heb letterlijk een quantum jump gemaakt door het toepassen van mijn energetische expertises als ik nu terugkijk. 

 

En daarbij is het grootste verschil dat ik nu bijna altijd de podcast ook op video opneem. Dus naast de audio, naast het script van de podcast, kun je nu ook altijd de video-opname van de podcast bekijken.

 

Iedereen heeft tenslotte een voorkeur voor het tot zich nemen van informatie. Dus op deze manier bied ik jou volop keuze.

 

Zelf combineer ik het tot me nemen van informatie vaak. Soms vind ik het heerlijk om een video te kijken en tegelijkertijd notities te maken.

 

Maar ik luister ook heel graag terwijl ik bijvoorbeeld het script meelees.

 

Of als ik echt mijn handen vrij wil hebben, bijvoorbeeld tijdens het autorijden of multitasken in de keuken. Dan is natuurlijk de podcast audioversie ideaal!

 

Ik zou het superleuk vinden als jij even reageert op deze podcast via e-mail of DM om te laten weten wat jouw favoriete manier is van informatie tot je nemen. Zo kan ik daar in de toekomst nog beter rekening mee houden.

 

Mijn podcast serie ben ik echt begonnen als medium. Door de jaren heen is het geëvolueerd naar exclusief succes mediumschap.

 

Sterker nog: Inmiddels ben ik het enige High-End Success Medium ter wereld. En daar ben ik best wel een beetje trots op.

 

Mijn expertise is dan ook geworden om jou met behulp van mijn succes mediumschap skills het beste in jou naar voren te halen.

 

Ik vind dit echt het mooiste en meest vervullende wat er is. Want iedereen heeft oneindig sterrenstof potentieel. Oftewel: Iedereen kan het beste eruit halen wat erin zit.

 

Maar ook iedereen heeft heel veel beperkende overtuigingen, oude patronen en stukken die je blokkeren.

 

Zelf had ik dit ook uiteraard! En nog steeds kom ik nieuwe lagen in mezelf tegen. Terwijl ik me meer en meer ontwikkel. En terwijl mijn business steeds grootsere vormen aanneemt.

 

Dus doordat ik zelf het werk heb gedaan en nog steeds het werk doe. Op het hoogst mogelijke niveau ter wereld! Heb ik het uiteraard geleerd van de beste ter wereld.

 

En op die manier help ik jou dus ook.

 

Het voordeel voor jou: Jij hoeft niet al mijn fouten te maken die ik de afgelopen 30 jaar als ondernemer heb gemaakt. Ik bied jou de fast lane aan.

 

Ik geef jou een blauwdruk naar succes door op energetisch en onderbewust niveau blokkades te doorbreken.

 

Ik heb me door de jaren heen toegespitst op 2 signature trajecten.

 

Dit zijn door quantum intuitie en shifts écht mijn EnergyJoy paradepaardjes geworden.

 

En dat is mijn: Master Je Inner-Medium Academy

 

Waarmee ik op high-level niveau je inner-medium heractiveer, zodat je uiteindelijk het als professional kunt gaan uitdragen of toepassen in je eigen business.

 

Je kunt zelfs erkend EnergyJoy Practitioner worden, mits je aan de kwalificaties voldoet.

 

En mijn 2e signature traject is de Elite Shift Mastermind!

 

Echt voor de empathische en servicegerichte ondernemer en ondernemer to be die het verschil wil gaan maken in de wereld. Die diep van binnen die roep en die soulpull voelt. En weet dat hij of zij hier is om iets groots neer te zetten!

 

De Elite Shift Mastermind helpt je door blokkades te breken die je klein en schijnveilig houden. En vervolgens help ik je jouw eigen stem en boodschap te versterken of naar voren te halen.

 

De overeenkomst tussen deze 2 signature trajecten is het innerlijk werk. Om succesvol te zijn, is dat de belangrijkste 80% van het werk. De rest is 20%, wat neerkomt op strategie en systemen.

 

Ik help je met mijn bewezen methodes bij de belangrijkste 80%! En dat speelt zich af op energetisch en onderbewust level. Een gigantisch fascinerende wereld met ongekende mogelijkheden. 

 

En ik kan je vertellen: Dit heractiveren bij jou vind ik het mooiste en meest dankbare wat er is.

 

En daarbij, hiermee help ik ook de wereld. Want jouw natuurlijke high-level leiderschap naar voren halen is het grootste geschenk wat we samen aan de wereld kunnen geven. En zelfs aan de wereld voorbij deze wereld. Want wanneer je succesmediumschap en high-frequency business gaat combineren, word je een force of nature!

 

En kun je het verschil gaan maken op jouw eigen, unieke, soul-aligned wijze.

 

Dus dit is wat ik doe.

 

En nu is het aan jou!

 

 

Voel jij je geroepen om krachtig over te gaan tot actie?

 

"Mijn mentor Mavis zei in haar laatste nieuwjaarstoespraak in januari 2022, het jaar waarin ze ook terugkeerde naar de spirituele wereld:

'Pause to reflect on the time gone by and prepare ourselves for the time to come.

Time and the year are man-made,

In the natural law of things,

The moving forward of essence, of time, and timelessness….'"

Oftewel:

'Neem een pauze om te reflecteren op de voorbije tijd en bereid je voor op de tijd die gaat komen.

De tijd en het jaar zijn door de mens gemaakt,

 

In de natuurlijke wet van dingen,

Het vooruitgaan van de essentie, van tijd en van tijdloosheid...'

 

Dus hoewel onze essentie zich door tijdloosheid beweegt, hebben we slechts beperkte tijd in deze incarnatie."

 

Jij bent hier niet voor niets! 

 

Dus voel jij: Mijn moment is nu, ik heb genoeg tijd verspild met klein en schijnveilig spelen. Ik moet opstaan en gaan doen wat ik voorbestemd ben te doen!

 

Dan is dit voor jou! Jij bent degene die ik zoek.

 

Dit is mijn missie! Samen gaan we het ripple-effect, de golf en de flow krachtig in beweging zetten.

 

Vind je het spannend?

Vind je het eng?

Heb je zoiets van… maar kan ik dit wel?

 

Dan zeg ik: YES! Jij kunt alles bereiken en creëren wat je maar wilt.

 

Het enige wat je nu hoeft te doen is 1 simpele keuze maken. En die keuze is: Ja zeggen tegen jezelf! En dan gaat jouw pad als magisch ontvouwen. 

 

Ga over tot actie en boek die soul-connectie call.

Dan kijken we samen wat de beste volgende stap is voor jou!

 

De link vind je in de shownotes op www.LisetteLucas.com/205 of bij deze podcast omschrijving. 

 

Ik kijk ernaar uit te connecten, je te ontmoeten of weer te zien!

En ik kan niet wachten om samen aan de slag te gaan.

 

De wereld heeft je nu meer nodig dan ooit tevoren!

 

Spreek je snel!

 

X Lisette

------

ENGLISH SCRIPT:

Thanks to my AI Mission Guide:

 

**Podcast 205: Quantum Intuition: Business & Mastery & 2 Signature Programs in 4 Years of Podcasts**

 

"Have you ever felt that there's more inside you than what you're currently showing? Today, I reveal how a quantum leap in intuition can transform your business and life. Welcome to Podcast 205!"

 

Yes! Today, I am starting a new podcast year. It's exactly 4 years ago this month, January 2020 to be exact, that I made my very first 'Shift to EnergyJoy and Beyond' Podcast. So officially, I am starting my 5th year as a podcast creator. Podcast 1 was titled: Intuition.

 

Over the years, there has been a lot of change in my development as a medium, therapist, and business coach and mentor. But also in the way I create my podcasts. Looking back now, I've literally made a quantum jump by applying my energetic expertise.

 

And the biggest difference is that now I almost always record the podcast on video. So, in addition to the audio, in addition to the script of the podcast, you can now always view the video recording of the podcast.

 

Everyone has a preference for consuming information. So in this way, I offer you plenty of choice.

 

I often combine the way I consume information. Sometimes I love to watch a video and take notes at the same time.

 

But I also really like to listen while, for example, reading the script.

 

Or when I really want to have my hands free, for example, while driving or multitasking in the kitchen. Then, of course, the podcast audio version is ideal!

 

I would love it if you could respond to this podcast via email or DM to let me know what your favorite way of consuming information is. So I can take this into account in the future.

 

I really started my podcast series as a medium. Over the years, it has evolved into exclusive success mediumship.

 

In fact: I am now the only High-End Success Medium in the world. And I am quite proud of that.

 

My expertise has become to bring out the best in you with the help of my success mediumship skills.

 

I find this truly the most beautiful and fulfilling thing there is. Because everyone has infinite stardust potential. In other words: Everyone can get the best out of what's inside.

 

But everyone also has a lot of limiting beliefs, old patterns, and pieces that block you.

 

Of course, I had this too! And I still encounter new layers in myself. As I develop more and more. And as my business takes on ever greater forms.

 

So because I have done the work myself and still do the work. At the highest possible level in the world! I have naturally learned from the best in the world.

 

And in that way, I help you too.

 

The advantage for you: You don't have to make all the mistakes I've made over the past 30 years as an entrepreneur. I offer you the fast lane.

 

I give you a blueprint for success by breaking through blockages at an energetic and subconscious level.

 

Over the years, I have focused on 2 signature programs.

 

These have really become my EnergyJoy showpieces through quantum intuition and shifts.

 

And that is my: Master Your Inner-Medium Academy

 

Where I reactivate your inner medium at a high-level, so you can ultimately practice it as a professional or apply it in your own business.

 

You can even become a recognized EnergyJoy Practitioner, provided you meet the qualifications.

 

And my 2nd signature program is the Elite Shift Mastermind!

 

Really for the empathetic and service-oriented entrepreneur and entrepreneur to be who wants to make a difference in the world. Who deep down feels that call and that soul pull. And knows that he or she is here to set up something great!

 

The Elite Shift Mastermind helps you break through blockages that keep you small and seemingly safe. And then I help you strengthen or bring out your own voice and message.

 

The commonality between these 2 signature programs is the inner work. To be successful, that's the most important 80% of the work. The rest is 20%, which comes down to strategy and systems.

 

I help you with my proven methods at the most important 80%! And that takes place at an energetic and subconscious level. A hugely fascinating world with unprecedented possibilities.

 

And I can tell you: Reactivating this in you is the most beautiful and grateful thing there is.

 

And with that, I also help the world. Because bringing out your natural high-level leadership is the greatest gift we can give to the world together. And even to the world beyond this world. Because when you combine success mediumship and high-frequency business, you become a force of nature!

 

And you can make a difference in your own unique, soul-aligned way.

 

So this is what I do.

 

And now it's up to you!

 

Do you feel called to take powerful action?

 

"My mentor Mavis said in her last New Year

 

's address in January 2022, the year she also returned to the spiritual world:

'Pause to reflect on the time gone by and prepare ourselves for the time to come.

Time and the year are man-made,

In the natural law of things,

The moving forward of essence, of time, and timelessness….'

In other words:

'Take a pause to reflect on the time gone by and prepare for the time to come.

Time and the year are man-made,

 

In the natural law of things,

The moving forward of essence, of time, and of timelessness...'

 

So even though our essence moves through timelessness, we only have limited time in this incarnation."

 

You're not here for nothing!

 

So do you feel: My time is now, I've wasted enough time playing small and seemingly safe. I must stand up and do what I am destined to do!

 

Then this is for you! You are the one I am looking for.

 

This is my mission! Together we will powerfully set the ripple effect, the wave, and the flow in motion.

 

Do you find it exciting?

Do you find it scary?

Do you have something like... but can I do this?

 

Then I say: YES! You can achieve and create anything you want.

 

All you have to do now is make one simple choice. And that choice is: Saying yes to yourself! And then your path will unfold magically.

 

Take action and book that soul-connection call.

Then we'll look together at what the next best step is for you!

 

The link can be found in the show notes at www.LisetteLucas.com/205 or in this podcast description.

 

I look forward to connecting, meeting you, or seeing you again!

And I can't wait to get started together.

 

The world needs you now more than ever!

 

Speak to you soon!

 

X Lisette

 

---

EnergyJoy by Lisette Lucas | All rights reserved 2024© 

Podcast. 205 Quantum Intuïtie: Business & Mastery & 2 Signature trajecten in 4 Jaar Podcasts

bottom of page