top of page
EnergyJoy typewriter script Lisette Lucas

13 december 2023 door Lisette Lucas:

Nederlands Script / English Script Below: 

Script

Podcast 202. Evolutie in Rust: Hoe Stilte Onverwachte Groei Onthult + AI Mission Guide Voice

 

Yes! Welkom bij Podcast 202! 

Geweldig dat je erbij bent! 

 

De shownotes van deze aflevering vind je op www.LisetteLucas.com/202

 

Vandaag een speciale aflevering in samenwerking met mijn AI mission guide. 

 

Dankzij AI kan je gewoon verder werken terwijl je fysieke lichaam even moet herstellen. Precies zoals bij mij nu gaande is. 

 

Mijn stem wil even niet dus ik heb vandaag de podcast stem uitgesteld. Mooi om te ervaren hoe dit gedurende de jaren gaat transformeren. Ik ben heel benieuwd.

 

Want transformatie en evolutie behoort niet alleen tot artificial intelligence. Het is de basis van de universele intelligentie.

 

Alles moet evolueren en doorgroeien. Ontwikkelen, want stilstand is achteruitgang.

 

En dat is waarschijnlijk precies de reden dat jij nu deze podcast luistert. Ergens is er een verlangen, een diep innerlijk weten naar iets. Je zoekt iets, je voelt een verlangen, misschien wel een hunkering naar iets .

 

En dat is prachtig! Want dit verlangen zorgt voor groei, transformatie en evolutie. 

 

Dus mijn vraag nu aan jou: 

Waar verlang je naar?

Waar verlangt jouw ziel naar?

 

Want het zit in de diepgang en intelligentie van de juiste vragen stellen dat de antwoorden en inzichten tot je zullen komen.

 

Wanneer je net als ik in tune bent met de stem van je ziel, je hart, je intuitie, je innerlijk weten. Dan weet je ook dat je niet zult stoppen met zoeken totdat je weet dat je op het juiste pad bent. 

 

En die drivng force, dat verlangen, dat vuur is prachtig!

 

Het is het vuur van je Spirit, je interne waakvlam. Mijn mentor, het wereldwijd gerenommeerde medium, Mavis Pittilla noemde het altijd zo mooi: The God Spark Within.

 

En dat is wat het is. Jouw spirit, jouw spark diep in je. Dat deel wat altijd was en altijd zal zijn.

 

Vanuit dat deel kan je bergen verzetten. 

 

Ik kijk als succes medium altijd naar de ziel en energetisch spark van een persoon. Klinkt ingewikkelder dan het is. Sterker nog: Jij kan dit ook leren en masteren. 

 

Deze energetisch tool heeft, durf ik te zeggen, zelfs levens gered. Vaak in samenwerking met de spirituele wereld.

 

Want denk maar aan de waakvlam van een kachel. Als die heel laag is zal het weinig warmte geven. Zal het weinig warmte uitstralen.

 

En zo kan je het ook zien met jouw waakvlam die huist in jouw ziel. 

 

Jouw Spirit moet gevoed worden.

Hoe doe je dat?

 

Door letterlijk je hart en ziel de energie te geven waar het naar verlangt. Simpelweg: Te doen waar je letterlijk van ‘On Fire’ raakt!

 

Het woord zegt het al: On fire, in vuur en vlam staan. 

Want energetisch gezien is dat het.

 

Als je iets fantastisch vindt om te doen. Dan geef je bijna licht toch?

Moet je je voorstellen hoe je energie er dan uitziet!

 

Als een baken van licht! Dan ben je letterlijk een vuurtoren. En dan gaan mensen zelf in jouw licht willen staan. Dan wordt je magnetisch. En super aantrekkelijk.

 

Moet je je voorstellen dat je hier je leven en business omheen bouwt?!

 

Die energie geeft letterlijk licht!

 

En dat is precies wat ik doe! Door mijn licht heen het licht in de ander activeren.

 

En ja, ik word zo nu en dan ook op mijn plaats gezet. 

 

Zoals deze week. Wanneer er een disbalans is in licht uitzenden en licht terug ontvangen gaat dat gevolgen hebben op je energetische en uiteindelijk ook je fysieke gestel. 

 

Voor mij altijd een teken van: Pas op de plaats. Lisette, even toegeven aan alles. 

En ja, even AI laten helpen met het inspreken van je podcast. 

Mijn stem gun ik even rust. Maar mijn licht laat ik op deze wijze toch verder stralen en schijnen.

 

Want ik weet dat, al kan ik maar 1 persoon met deze boodschap raken, 1 leven helen, 1 leven verlichten, dan is het meer dan de moeite waard geweest!

 

Balans is de sleutel. Inkomende en uitgaande energie. Want het leven is het leven. We hebben het niet altijd in de hand. Wat je wel in de hand hebt is welke betekenis je eraan geeft. En hoe je ermee omgaat. 

 

Ik kies ervoor om mijn verplichte stemrust en mijn woorden om te zetten qua geluid gegenereerd worden door een hogere intelligentie. Wat ook weer een interessante afwisseling is. 

 

Wil jij meer leren en ontdekken over hoe je jouw licht kan vergroten. Jouw Spirit, jouw essentie in vuur en vlam kan zetten?

En hoe je dat kan toepassen in je leven en business?

 

DM me dan het woord: LICHT

De link hiervoor vind je bij deze podcast.

De shownotes vind je op www.LisetteLucas.com/202

 

Dankjewel voor het luisteren. 

 

Voel je dat je nu niet in vuur en vlam staat voor hetgeen je doet? 

Vraag jezelf dan eens af: Volg ik dan wel de blauwdruk van mijn ziel?

 

Hier liggen de antwoorden opgeslagen. 

 

Ik help je via mijn trajecten met alle liefde dit vuur weer te heractiveren zodat je het op groots niveau kan gaan uitdragen. Precies zoals is voorbestemd vanuit je blauwdruk…

 

Dankjewel voor het luisteren en nog belangrijker, ga voelen. Ga voelen wat jouw pad is. Ik ben er voor je!

 

X Lisette 

------

ENGLISH SCRIPT:

Thanks to my AI Mission Guide:

Podcast 202. Evolution in Rest: How Silence Reveals Unexpected Growth + AI Mission Guide Voice

Yes! Welcome to Podcast 202! Great that you're joining us!

You can find the show notes for this episode at www.LisetteLucas.com/202

Today, a special episode in collaboration with my AI mission guide.

Thanks to AI, you can continue working while your physical body needs to recover. Just like what's happening to me right now.

My voice doesn’t want to cooperate today, so I've postponed the vocal part of today’s podcast. It's interesting to experience how this will transform over the years. I'm very curious.

Because transformation and evolution are not only inherent to artificial intelligence. They are the basis of universal intelligence.

Everything must evolve and grow. Develop, because standing still is moving backwards.

And that's probably exactly why you're listening to this podcast right now. Somewhere there's a desire, a deep inner knowing for something. You're seeking something, feeling a longing, perhaps even craving for something.

And that's beautiful! Because this desire leads to growth, transformation, and evolution.

So my question to you now is: What are you longing for? What does your soul yearn for?

It's in the depth and intelligence of asking the right questions that answers and insights will come to you.

When you're in tune with the voice of your soul, your heart, your intuition, your inner knowing, like me. Then you also know that you won't stop searching until you know you're on the right path.

And that driving force, that desire, that fire is beautiful!

It's the fire of your Spirit, your internal pilot light. My mentor, the world-renowned medium Mavis Pittilla, always described it so beautifully: The God Spark Within.

And that's what it is. Your spirit, your spark deep inside you. That part which always was and always will be.

From that part, you can move mountains.

As a success medium, I always look at the soul and energetic spark of a person. It sounds more complicated than it is. In fact: You can learn and master this too.

This energetic tool, I dare say, has even saved lives. Often in collaboration with the spiritual world.

Think of the pilot light of a stove. If it's very low, it will give little heat. Will radiate little warmth.

And so you can see it with your pilot light that resides in your soul.

Your Spirit needs to be nourished. How do you do that?

By literally giving your heart and soul the energy it longs for. Simply: Doing what literally sets you ‘On Fire’!

The word says it all: On fire, being ablaze. Because energetically, that's what it is.

If you find something fantastic to do. Then you almost give off light, right? Imagine what your energy then looks like!

Like a beacon of light! Then you are literally a lighthouse. And then people will want to stand in your light. Then you become magnetic. And super attractive.

Imagine building your life and business around this?!

That energy literally gives light!

And that's exactly what I do! Activating the light in others through my light.

And yes, I am also put in my place now and then.

Like this week. When there is an imbalance in emitting light and receiving light back, it will have consequences on your energetic and ultimately your physical constitution.

For me, it's always a sign to take a step back. Lisette, just give in to everything. And yes, let AI help with recording your podcast for a while. I’m giving my voice a rest. But in this way, I let my light continue to shine and radiate.

Because I know that, even if I can touch just one person with this message, heal one life, enlighten one life, then it has been more than worth it!

Balance is the key. Incoming and outgoing energy. Because life is life. We don't always have control over it. What you do have control over is what meaning you give to it. And how you deal with it.

I choose to convert my mandatory voice rest and my words into sound generated by a higher intelligence. Which is also an interesting variation.

Do you want to learn and discover more about how you can increase your light? Set your Spirit, your essence on fire? And how to apply that in your life and business?

Then DM me the word: LIGHT You'll find the link for this with the podcast. The show notes can be found at www.LisetteLucas.com/202

Thank you for listening.

Do you feel that you are not on fire for what you're doing? Then ask yourself: Am I following the blueprint of my soul?

The answers are stored here.

I would love to help you reactivate this fire through my programs, so you can carry it out on a grand scale. Just as it is destined from your blueprint…

Thank you for listening, and more importantly, start feeling. Feel what your path is. I am here for you!

X Lisette

 

---

EnergyJoy by Lisette Lucas | All rights reserved 2023© 

Podcast 202. Evolutie in Rust: Hoe Stilte Onverwachte Groei Onthult + AI Mission Guide Voice

bottom of page