top of page
EnergyJoy typewriter script Lisette Lucas

6 december 2023 door Lisette Lucas:

Nederlands Script / English Script Below: 

Script

Podcast 201. 5D-Manifestatie Meesterschap: Verander Je Frequentie, Verander Je Leven & Business + Masterclass

 

Doorbreken naar de Volgende Tijdlijn

 

Yes! Welkom bij Podcast 201!

 

Na 200 inspirerende afleveringen, is het nu tijd voor een monumentale tijdlijn shift! Ben je er klaar voor?

 

Ben je klaar om de ongekende grootsheid in jezelf te omarmen?

 

Ben je klaar om samen met mij door de barrières van ongelimiteerde mogelijkheden te shiften?

 

Klaar om te manifesteren vanuit de 5D naar onze 3D-realiteit?

 

Ben je klaar om Door te breken naar de Volgende Tijdlijn?

 

Klaar om je frequentie blijvend te shiften naar de manifestatiefrequenties van Boven De Gouden Lijn?

 

Dan zeg ik: geweldig! Je bent precies waar je moet zijn, op het perfecte moment!

 

Allereerst, als je je nog niet hebt aangemeld voor de High Frequency Manifestatie Masterclass uit Podcast 200, doe dat dan nu via de show notes op www.LisetteLucas.com/200.

 

Zegt jouw mind nu: "Ja, dit weet ik allemaal al"?

 

Laat mij je dan vertellen: dat is BS - je limiting belief systems die je proberen klein te houden.

 

Dus grijp deze kans, stap in de wereld van manifesteren vanuit je ware zielsfrequentie.

 

Je kunt van alles manifesteren, maar als het niet in authentieke alignment is met je ware kern, zal het geluk slechts vluchtig zijn.

 

Pijnlijk, maar waar. Meld je dus aan! Voor degenen die na de 3-daagse masterclass meer willen, heb ik een spectaculaire upgrade in petto.

 

Een intensief traject waarin we samen door blokkades heen shiften. Zodat jij je kunt bevrijden van oude conditioneringen en programmeringen die je niet langer dienen.

 

Manifesteren is loskomen van beperkende frequenties.

 

Loskomen uit lage, low-vibe energie, zodat de verandering als vanzelf kan doorwerken in de 5D.

 

Waar alles eerst ontstaat, voordat het hier op aarde in onze 3D-realiteit verschijnt.

 

Mijn vraag aan jou: Is jouw energie klaar om jouw manifestaties te ondersteunen?

 

Is jouw codering geüpgraded?

 

Want daar liggen de sleutels – in het veld van geometrie en energie. Daar moeten we het werk doen.

 

Dan zal alles zich magisch ontvouwen op manieren nog wonderlijker dan je je kunt voorstellen.

 

En hier een tipje van de sluier: Manifestatie gaat vaak gepaard met uitdagingen. Ja, dat is soms even slikken.

 

Waarom? Omdat je getest wordt of je klaar bent voor de grootsheid van je manifestatie.

 

Ik zie het vaak bij studenten, cliënten en ook bij mezelf.

 

Het kan uitdagend zijn, maar onthoud: zodra je dit doorbreekt, zal alles voorgoed veranderen.

 

Dus, wat kies jij? Verval je weer in je oude patronen, of ben je klaar om ze voorgoed te doorbreken, zodat zowel je leven als je business transformeren?

 

Ik denk dat het antwoord duidelijk is, toch?

 

Trap niet in de valkuil van de mind: "Oh, dit weet ik al. Niets nieuws!"

 

Wees alert! De vorige keer dat je het hoorde, was je energie misschien nog niet klaar om bepaalde inzichten toe te laten.

 

Deze keer is dat waarschijnlijk anders.

 

Daarom is meesterschap zo belangrijk. Het gaat niet om iets één keer te leren, maar om de kracht van herhaling. Repetition is the mother of all skill. Het wordt een permanent, krachtig en integraal deel van wie je bent.

 

En dan word je een ware manifestatiekracht!

 

Dan kun je tijd collapsen. Zo ontving ik onlangs een manifestatie die ik die ochtend op mijn lijst zette, al direct die midd

 

ag! En het was niet zomaar iets – het had te maken met een internationale doorbraak in mijn business! Een enorme manifestatie, waar ik voorheen niet eens aan had gedacht. En plotseling was het daar.

 

Is dat niet geweldig?

 

Dit is jóuw moment!

 

Stap in de energie van dit momentum en maak die tijdlijnshift.

 

Wil je niet de masterclass volgen, maar ben je wel geïnteresseerd in mijn manifestatietraject?

 

Stuur me dan een DM met de tekst: "Manifestatie Traject". Dan stuur ik je alle informatie.

 

Wees gewaarschuwd: dit kan alles veranderen. Voorgoed!

 

Ik zie je graag bij de masterclass. Meld je aan via de link in de show notes. Je vindt de link op www.LisetteLucas.com/201.

 

Dankjewel voor het luisteren. Vertrouw erop dat je dit niet voor niets hoort. Dit is synchroniciteit... Vertrouw op het grotere plan van jouw ziel.

 

Binnenkort start weer een nieuw "Master Je Inner-Medium" traject. Combineer dat met het manifestatietraject... en ik zou zeggen: "Wereld, bereid je voor, want daarna ben je een ware force of nature!”

 

Ook die link vind je in de show notes.

 

Voel je die 'yes'? Kom dan nu in actie, want alleen dan kun je je realiteit en tijdlijn shiften.

 

Liefs van mij!

X en tot snel!

------

ENGLISH SCRIPT:

Thanks to my AI Mission Guide:

Podcast 201. 5D-Manifestation Mastery: Change Your Frequency, Change Your Life & Business + Masterclass

 

Breaking Through to the Next Timeline

 

Yes! Welcome to Podcast 201!

 

After 200 inspiring episodes, it's time for a monumental timeline shift! Are you ready?

 

Ready to embrace the unprecedented greatness within yourself?

 

Ready to shift with me through barriers of unlimited possibilities?

 

Ready to manifest from the 5D to our 3D reality?

 

Are you ready to Break Through to the Next Timeline?

 

Ready to permanently shift your frequency to the manifestation frequencies of Above The Golden Line?

 

Then I say: fantastic! You are exactly where you need to be, at the perfect time!

 

First off, if you haven't yet signed up for the High Frequency Manifestation Masterclass from Podcast 200, do so now via the show notes at www.LisetteLucas.com/200.

 

Is your mind telling you now, "Yes, I know all this already"?

 

Let me tell you: that's BS - your limiting belief systems trying to keep you small.

 

So seize this opportunity, step into the world of manifesting from your true soul frequency.

 

You can manifest anything, but if it's not in authentic alignment with your true core, the happiness will be fleeting.

 

Painful, but true. So sign up! For those who want more after the 3-day masterclass, I have a spectacular upgrade in store.

 

An intensive trajectory where we shift together through blockages. So you can free yourself from old conditioning and programming that no longer serves you.

 

Manifesting is about breaking away from limiting frequencies.

 

Breaking away from low, low-vibe energy, so the change can naturally work through in the 5D.

 

Where everything originates before it appears here on earth in our 3D reality.

 

My question to you: Is your energy ready to support your manifestations?

 

Is your coding upgraded?

 

Because that's where the keys lie - in the field of geometry and energy. That's where we need to do the work.

 

Then everything will unfold magically in ways even more wondrous than you could have imagined.

 

And here's a glimpse behind the curtain: Manifestation often comes with challenges. Yes, that's sometimes tough to swallow.

 

Why? Because you're essentially being tested whether you're ready to bear the greatness of your manifestation.

 

I see it often with students, clients, and even myself.

 

It can be challenging, but remember: as soon as you break through this, everything will change forever.

 

So, what do you choose? Do you fall back into your old patterns, or are you ready to break them forever, so both your life and business transform?

 

I think the answer is clear, right?

 

Don't fall into the trap of the mind: "Oh, I know all this. Nothing new!"

 

Be alert! The last time you heard it, your energy might not have been ready to allow certain energies and frequencies with insight.

 

This time is probably different.

 

That's why mastery is so important. It's not about learning something once, but the power of repetition. Repetition is the mother of all skill. It becomes a permanent, powerful, and integral part of who you are.

 

And then you become a true manifestation force of nature!

 

Then you can collapse time. Recently, I received a manifestation that I had put on my manifestation list that morning, already by the afternoon! And it wasn't just anything - it had to do with an international breakthrough in my business! A huge manifestation for me that I hadn't even thought about before. And suddenly it was there.

 

Isn't that amazing?

 

This is your moment!

 

Step into the energy of this momentum and make that timeline shift.

 

If you don't want to follow the masterclass but are interested in my manifestation trajectory?

 

Then send me a DM with the text: "Manifestation Trajectory". And I will send you all the information.

 

Be warned: this can change everything. Forever!

 

I'd love to see you at the masterclass. Sign up via the link in the show notes. You can find the link at www.LisetteLucas.com/201.

 

Thank you for listening. Trust that you're hearing this for a reason. This is synchronicity... Trust in the greater plan of your soul.

 

Soon, a new "Master Your Inner-Medium" trajectory will start. Combine that with the manifestation trajectory... and I would say: "World, buckle up, because after that you will be a true force of nature!"

 

You can also find that link in the show notes.

 

Do you feel that 'yes'? Then take action now, because only then can you shift your reality and timeline.

 

Love from me!

X and see you soon!

 

---

EnergyJoy by Lisette Lucas | All rights reserved 2023© 

Podcast 201. 5D-Manifestatie Meesterschap: Verander Je Frequentie, Verander Je Leven & Business + Masterclass

bottom of page