top of page
EnergyJoy typewriter script Lisette Lucas

22 november 2023 door Lisette Lucas:

Nederlands Script / English Script Below: 

Script

Podcast 199. Platinum Alignment – Jouw Sleutel tot Ongekende Hoogtes in Business en Leven

 

Shownotes: www.LisetteLucas.com/199

 

Ik was laatst in Dallas bij het Tony Robbins event. Ik had een exclusief Diamond ticket. En hierdoor had ik doordat ik meer had geïnvesteerd meer privileges.

 

Zoals bijvoorbeeld een speciale hal voor de registratie voor het event. Exclusief voor platinum en diamond ticket holders.

 

En ja, we stonden met duizenden mensen in de rij. Toen werden de diamond en platinum leden uit de rij gehaald. En mochten we eerder dan iedereen naar binnen. We hadden onze eigen security poort en entree. We zaten voorin in de zaal en kregen veel extra’s. En ja, de master himself stond regelmatig voor, naast en achter me. Terwijl hij het publiek toesprak van 14000 mensen. 

 

Ja, de investering was ernaar maar wat ik ervoor terugkreeg was gigantisch waardevol en absoluut life-en business changing. Een level wat precies mijn business frequentie uitstraalt. Volledig in alignment met waar ik voor sta. 

 

Wanneer je zelf ondernemer bent dan weet je als geen ander dat investeren in jezelf de beste investering is die je kan doen.

 

Succesvol zijn heeft voor 80% te maken met je inner-game. Oftewel: Met hoeveel werk je aan jezelf hebt gedaan en op continue basis doet.

 

Uiteindelijk is die andere 20% strategie. 

 

Wanneer je al minimaal 100.000,- euro omzet dan heb je de basis van je business opgebouwd. En weet ik zeker dat je verder wilt maar dat je ontdekt dat je iedere keer weer een nieuw plafond ervaart. Alsof je bij iedere stap en groei in je business weer aan jezelf moet gaan werken.

 

En ik kan je vertellen: Dat klopt! Je gaat als het ware energetisch door lagen van jouw onderbewuste mind. Je raakt iedere keer een nieuwe laag aan als een ui waarvan je steeds een laagje afpelt.

 

En dan...tja… dan stagneer je. Dan kom je nieuwe angsten en beperkende overtuigingen tegen. Dan voelt het soms alsof je weer van voren af aan moet beginnen. Twijfel slaat toe, wat nu? 

 

Ja? Herken je dit? Dan zeg ik: Gefeliciteerd! Want na iedere stagnatie en weerstand staat je een mega doorbraak te wachten.

 

Althans, als je samen met een coach en mentor het werk doet om het te doorbreken. Vaak hebben we zelf ‘blind spots’. Zien we door de bomen het bos niet meer. En begrijpen we niet waarom we niet verder komen. 

 

Als succesvol ondernemer die van gewoon, naar goed naar buitengewoon gaat, weet je dat een coach, een mentor een must is!

Alleen dan kan je verder komen!

 

Iedereen die tot de wereldtop behoort heeft een coach. 

Dat is een non-negotiable. 

Iedere topper blijft leren en doorgroeien. Door evolueren. 

 

Daarom leer en train ik bij de beste en laat ik me coachen en mentoren door experts waarmee ik die alignment voel. Vanuit wie ik echt ben. 

 

Daarom vloog ik laatst naar de andere kant van de wereld. En voelde ik het belang van je kunnen en willen onderscheiden. 

Alleen dan kan je het verschil maken. 

 

Resoneert dit? 

Ben jij die empathische, service based ondernemer die al 100k omzet draait. 

En meer wil?  

Die daar krachtig doorheen wil breken. Weet je dat jij tot de top van jouw niche en de bovenkant van de markt behoort. 

Maar voelt het niet altijd comfortabel?

Ben je de middenmoot ver voorbij maar schiet je soms terug in uitstelgedrag of twijfel? 

 

Dan is de Platinum Alignment Mastermind de place to be voor jou!

 

Samen gaan we 1 op 1 aan de slag met wereldklasse tools en technieken om jouw leven en business naar de next level te tillen.

 

Simpel en moeiteloos zijn de sleutelwoorden. 

Complexiteit is een woord wat tot het verleden behoort. 

 

Jij bent de master over jouw leven en business en vrijheid, overvloed en impact maken vanuit soul alignment zijn jouw brandstof voor ultieme voldoening.

 

Ben jij klaar om je voorgoed te onderscheiden?

Ben jij klaar om samen met mij als jouw high end & frequency mentor op platinum level te shiften en doorbreken?

Heb je een reeds gevestigde service based business en voldoe je aan de omzet voorwaarden?

Daarbij weet je dat investeren in jezelf als top ondernemer een must is en bent bereid dit te doen. Mede omdat je weet dat dit in veelvoud weer terug komt. 

 

Draai je die omzet van 100.000 euro en wil je verder groeien? De Platinum Alignment Mastermind is dan jouw volgende stap. 

Samen ontrafelen we de lagen van je onderbewuste, doorbreken we stagnatie en leiden we je naar die langverwachte next level doorbraak.

 

Ben je klaar om je te onderscheiden en samen met mij, jouw high-end & frequency mentor, op platinum niveau te shiften? 

Stuur me een bericht met 'Platinum' voor een soul connectie call. 

En als je denkt dat Platinum Alignment nu nog een stap te ver is, dan is de Elite Shift Mastermind jouw beste volgende stap. 

Tenminste: Wanneer je bereid bent All-In te gaan vanuit je sterrenstof power! 

Voelt dit goed?

 

Bekijk voor meer informatie de shownotes op www.LisetteLucas.com/199.

 

Ik spreek en zie je graag snel! 

X Lisette

------

ENGLISH SCRIPT:

Thanks to my AI Mission Guide:

Podcast 199: Platinum Alignment – Your Key to Unprecedented Heights in Business and Life** Shownotes: http://www.lisettelucas.com/199) I was recently in Dallas, USA at the Tony Robbins event, holding an exclusive Diamond ticket. This meant more privileges due to my higher investment. For instance, a special hall for event registration, exclusive to platinum and diamond ticket holders. We stood in line with thousands of people, but diamond and platinum members were pulled out of the queue and allowed to enter first. We had our own security gate and entrance, sat at the front of the hall, and received many extras. And yes, the master himself was regularly in front, beside, and behind me, addressing an audience of 14,000. Yes, the investment matched, but what I got in return was immensely valuable and absolutely life-and business-changing. A level that exactly radiates my business frequency. Fully in alignment with what I stand for. As an entrepreneur, you know better than anyone that investing in yourself is the best investment you can make. Success is 80% about your inner game, or in other words, how much work you have done and continue to do on yourself. Eventually, the other 20% is strategy. When you're already turning over at least 100,000 euros, you've built the foundation of your business. And I'm sure you want to go further, but you find that you hit a new ceiling each time. As if you have to work on yourself again with every step and growth in your business. And I can tell you: That's correct! You energetically go through layers of your subconscious mind, touching a new layer each time, like peeling an onion. And then... well... then you stagnate. You encounter new fears and limiting beliefs. Sometimes it feels like you have to start all over again. Doubt creeps in, what now? Yes? Recognize this? Then I say: Congratulations! Because after every stagnation and resistance, a massive breakthrough awaits you. That is, if you do the work to break through it with a coach and mentor. Often, we have 'blind spots'. We can't see the forest for the trees and don't understand why we're not progressing. As a successful entrepreneur going from ordinary, to good, to extraordinary, you know that a coach, a mentor is a must! Only then can you move forward! Everyone who belongs to the world top has a coach. That is a non-negotiable. Every top performer continues to learn and grow. Evolve. That's why I learn and train with the best and let myself be coached and mentored by experts with whom I feel that alignment. From who I truly am. That's why I recently flew to the other side of the world. And felt the importance of being able to and wanting to distinguish yourself.

Only then can you make a difference. Does this resonate with you? Are you that empathetic, service-based entrepreneur who already turns over 100k? And wants more? Who wants to powerfully break through? Do you know that you belong to the top of your niche and the upper end of the market? But doesn't it always feel comfortable? Are you far beyond the middle ground but sometimes fall back into procrastination or doubt? Then the Platinum Alignment Mastermind is the place to be for you! Together we will work one-on-one with world-class tools and techniques to take your life and business to the next level. Simplicity and effortlessness are the keywords. Complexity is a word that belongs to the past. You are the master of your life and business, and freedom, abundance, and impact made from soul alignment are your fuel for ultimate fulfillment. Are you ready to distinguish yourself forever? Are you ready to shift and break through with me as your high-end & frequency mentor at the platinum level? Do you have an established service-based business and meet the revenue conditions? Knowing that investing in yourself as a top entrepreneur is a must and are willing to do so. Partly because you know that this will come back in abundance. Are you turning over that 100,000 euros and want to grow further? The Platinum Alignment Mastermind is then your next step. Together we unravel the layers of your subconscious, break through stagnation, and lead you to that long-awaited next-level breakthrough. Are you ready to distinguish yourself and shift with me, your high-end & frequency mentor, to the platinum level? Send me a message with 'Platinum' for a soul connection call. And if you think Platinum Alignment is still a step too far right now, then the Elite Shift Mastermind is your best next step. At least: When you're ready to go All-In from your stardust power!

Does this feel right?

For more information, check the shownotes at www.LisetteLucas.com/199 

I look forward meeting you, seeing again x Lisette

EnergyJoy by Lisette Lucas | All rights reserved 2023© 

Podcast 199. Platinum Alignment – Jouw Sleutel tot Ongekende Hoogtes in Business en Leven

bottom of page