top of page
EnergyJoy typewriter script Lisette Lucas

25 oktober 2023 door Lisette Lucas:

Nederlands Script / English Script Below: 

Script

Podcast 195. Breek Voorgoed Door: Shift op Elite Level Naar Je Fast Lane of Excellence 

 

Yes high frequency shifter! Welkom bij aflevering 195 van de EnergyJoy Podcast. Vandaag gaan we een doorbraak maken, we gaan 'Shiften op Elite Level Naar Je Lane of Excellence' via onze Elite Shift Mastermind. Als je een ambitieuze, empathische coach, service based ondernemer of expert bent, én je voelt dat je een Next Generation Global Change-Maker bent. Omdat je diep van binnen voelt dat je klaar bent om iets groots te doen hier op aarde. Dan is deze aflevering speciaal voor jou gemaakt. Pak een kop thee, ga zitten en laat de transformatie beginnen!" 

De shownotes vind je op www.LisetteLucas.com/195. 

En download gratis mijn Lisette Lucas App voor iOS/Android. Daar vind je alle tips, tools, downloads en uiteraard de EnergyJoy Mastery Academy!

 

🌟 **De Uitdagingen:**  

"Weet je, er zijn mainstream oftewel middenmoot ondernemers en dan zijn er diegene die absoluut toegewijd en misschien zelfs gezond obsessed zijn om het verschil te maken. Het voelt als een roeping, een calling, een missie, een purpose. 

Ik noem dat: De Next Generation Global Change-Makers. 

Mensen die niet alleen willen schitteren vanuit hun pure sterrenstof potentieel maar ook echt impact willen maken. En op nationaal en internationaal niveau een mondiaal probleem willen oplossen. 

Als dit jou aanspreekt, dan is het geen toeval dat je deze podcast luistert. En ik weet ook dat je al heel veel stappen hebt gezet. 

Ik weet dat je heel veel expertises bezit. 

Maar ik weet ook dat je absoluut niet de enige bent die tegen blokkades aanloopt. Want ja, zelfs wereldveranderaars hebben soms een steuntje in de rug nodig om door zelfsabotage, beperkende overtuigingen en energetische blokkades heen te breken."

 

🌟 **De Doorbraak:**  

“En goed nieuws! Want dat is mijn Lane of Excellence en expertise. 

Dit is wat ik doe en dit is het wereldwijde probleem wat ik help oplossen en doorbreken bij next gen leiders. En dit is dus ook waar mijn high level Elite Shift Mastermind in het spel komt. 

Dit programma is niet zomaar een mastermind; het is jouw ‘Fast Lane of Excellence', een veld van transformatie op wereldniveau voor degenen die een diepgaande, wereldwijde impact willen maken. We gaan verder en dieper dan ooit met een blend van High End & Frequency Business Coaching en Trinity Abundance Therapy om je te helpen je soul-aligned leiderschap volledig te omarmen."

 

🌟 **De Resultaten:**  

"Wat kun je verwachten? Naast de fenomenale groei in inkomsten, ga je een transformatie ervaren in hoe je leidt, hoe je impact maakt en hoe je je missie in de wereld zet. Het gaat hier om authentiek, soul-aligned leiderschap vanuit je sterrenstof power, en je zult de tools en strategieën ontvangen om echt verschil te maken op een mondiale schaal."

 

🌟 **De Call-To-Action:**  

"Ben je klaar om all-in te gaan? Om voorgoed door te breken en te 'Shiften op Elite Level Naar Je Fast Lane of Excellence'? Als je een happy bubbly YES vibe voelt en voelt of misschien zelfs direct weet dat dit jouw pad is, nodig ik je uit voor een 1:1 Soul Connectie Call met mij. 

Klik op de link in de show notes op www.LisetteLucas.com/195 , vul het korte vragenformulier in, en als we energetisch resoneren, gaan we samen deze magische reis aan!" In de notes onder deze podcast of podcast video vind je de link zodat je meteen je Soul Call kan aanvragen. 

 

🌟 Om af te sluiten:  

"Dit is niet alleen jouw moment; dit is ons moment als high frequency collectief van Next Generation Global Change-Makers. De wereld heeft leiders zoals jij meer dan ooit nodig. Sta op! Ga doen wat je voorbestemd bent te doen! Doorbreek die oude BS, beliefs systems die je stagneren. En ga over tot actie! Laten we samen deze reis beginnen om de wereld niet alleen mooier maar ook krachtiger en rechtvaardiger te maken. Ik ben Lisette Lucas, en zoals altijd, wens ik je niets minder dan overvloed, vrijheid en natuurlijk EnergyJoy! Dankjewel voor je tijd en energie. Ik spreek, zie of hoor je graag snel weer! En is dit niet voor jou? Stuur het dan alsjeblieft door naar diegene waarbij jij mega potentieel ziet. Zodat ze weten dat het hun tijd is om ook op te staan. En hun geboorterecht gaan claimen! Dankjewel! X 

------

ENGLISH SCRIPT:

Podcast 195. Break Through For Good: Shift at Elite Level to Your Fast Lane of Excellence 

 

"Yes, high frequency shifter! Welcome to episode 195 of the EnergyJoy Podcast. Today we're going to achieve a breakthrough, we're going to 'Shift at Elite Level to Your Lane of Excellence' through our Elite Shift Mastermind. If you are an ambitious, empathetic coach, service-based entrepreneur or expert, and you feel that you're a Next Generation Global Change-Maker. Because deep down, you feel that you're ready to do something big on this planet. Then this episode is especially made for you. Grab a cup of tea, sit down, and let the transformation begin!" 

The show notes can be found at www.LisetteLucas.com/195. 

And download my Lisette Lucas App for iOS/Android for free. There you'll find all tips, tools, downloads, and of course, the EnergyJoy Mastery Academy!

 

🌟 The Challenges:

"You know, there are mainstream or average entrepreneurs, and then there are those who are absolutely dedicated and perhaps even healthily obsessed with making a difference. It feels like a vocation, a calling, a mission, a purpose. 

I call this: The Next Generation Global Change-Makers. 

People who not only want to shine from their pure stardust potential but also truly want to make an impact. And aim to solve a global issue on both national and international levels. 

If this speaks to you, then it's no coincidence that you're listening to this podcast. And I know you've already taken many steps. 

I know you possess a lot of expertise. 

But I also know that you're definitely not the only one facing blocks. Because yes, even world changers sometimes need a little support to break through self-sabotage, limiting beliefs, and energetic barriers."

 

🌟 The Breakthrough:

“And great news! Because that's my Lane of Excellence and expertise. 

This is what I do and this is the global issue I help address and breakthrough for next-gen leaders. And this is where my high-level Elite Shift Mastermind comes into play. 

This program isn't just a mastermind; it's your 'Fast Lane of Excellence', a global field of transformation for those who wish to make a profound, worldwide impact. We'll go further and deeper than ever with a blend of High End & Frequency Business Coaching and Trinity Abundance Therapy to help you fully embrace your soul-aligned leadership."

 

🌟 The Results: 

"What can you expect? Aside from phenomenal growth in revenue, you'll undergo a transformation in how you lead, how you make an impact, and how you manifest your mission in the world. This is about authentic, soul-aligned leadership from your stardust power, and you'll receive the tools and strategies to genuinely make a difference on a global scale."

 

🌟 The Call-To-Action:

"Are you ready to go all-in? To break through for good and 'Shift at Elite Level to Your Fast Lane of Excellence'? If you feel a happy bubbly YES vibe and sense or perhaps even know directly that this is your path, I invite you for a 1:1 Soul Connection Call with me. 

Click on the link in the show notes at www.LisetteLucas.com/195, fill out the short questionnaire, and if we energetically resonate, we'll embark on this magical journey together!" Below this podcast or podcast video, you'll find the link so you can request your Soul Call immediately.

 

🌟 To conclude: 

"This isn't just your moment; it's our moment as a high-frequency collective of Next Generation Global Change-Makers. The world needs leaders like you now more than ever. Rise up! Start doing what you're destined to do! Break through those old BS, belief systems that hold you back. And spring into action! Let's begin this journey together to make the world not just more beautiful but also more powerful and just. I am Lisette Lucas, and as always, I wish you nothing less than abundance, freedom, and of course, EnergyJoy! Thank you for your time and energy. I look forward to speaking, seeing, or hearing from you soon! And if this isn't for you, please forward it to someone you see tremendous potential in. So they know it's their time to rise too. And to claim their birthright! Thank you! X Lisette"

EnergyJoy by Lisette Lucas | All rights reserved 2023© 

Podcast 195. Breek Voorgoed Door: Shift op Elite Level Naar Je Fast Lane of Excellence 

bottom of page