top of page
EnergyJoy typewriter script Lisette Lucas

4 oktober 2023 door Lisette Lucas:

Nederlands Script / English Script Below: 

Podcast 192. Obsessie als Brandstof: Hoe je Frequentie te Verhogen en te THRIVEN Boven de Gouden Lijn + Brainz Nieuws

 

Yes! welkom bij aflevering 192 van de Shift naar EnergyJoy en daar Voorbij Podcast.Ben je hier vandaag voor het eerst! Welkom in mijn Energyjoy Wereld, mijn naam Lisette Lucas. Ben je trouwe luisteraard, super dat je er weer bij ben!  Het wordt een krachtige aflevering, dus zorg ervoor dat je helemaal aanwezig, present in het NU bent. Want dit is echt rocket-fuel! 

 

Als je het nog niet hebt gehoord, heb ik een internationale samenwerking met Brainz Magazine gemanifesteerd. Ja, mijn eerste artikel is deze maand gelanceerd! Ik ben helemaal over the moon! Check de link in de shownotes, dat is www.LisetteLucas.com/192, om het te lezen.

 

Dus, waarom is dit zo belangrijk voor me? 

Heel simpel;: Het is omdat ik MOET delen. Het voelt als mijn taak, mijn missie. Het is geen keuze, het is een roeping. Een Soul-pull, een soul craving, een hunger! (Klinkt altijd zo mooi in het engels: 

 

Laten we eens duiken in het onderwerp van vandaag: Obsessie als Brandstof: Hoe je Frequentie te Verhogen en te THRIVEN Boven de Gouden Lijn

 

Veel mensen zeggen: maak van je passie je werk. Ja, daar begint het. Maar luister, ik heb van mijn 'mess' mijn 'message' gemaakt. Ik heb mijn eigen problemen opgelost door top-tools en -technieken op wereldniveau te bestuderen en me eigen te maken. En ik heb, na met duizenden cliënten, studenten en podcastluisteraars te werken, mijn eigen levens- en businessveranderende recept gecreëerd. 

 

Maar waar het echt interessant wordt, is wanneer we overstappen van passie naar obsessie. 

Naveen Jain, de internationale ondernemer en miljardair, zei het zo mooi: "Passion is for losers. The real winners have obsession. Obsession to solve the problem."

 

Dus wat zeg ik hiermee? Dat het oké is om gepassioneerd te zijn, maar om echt een impact te maken, moet je geobsedeerd zijn. Geobsedeerd met het oplossen van een probleem dat jou na aan het hart ligt. Het is de benzine voor je raket.

 

De waarheid is, wanneer je een obsessie hebt om een probleem op te lossen, word je een wereldveranderaar. Je staat 's ochtends op met een doel, met een missie, en dat is wat ik EnergyJoy noem. Dat is leven en thriven boven de Gouden Lijn!

 

Laten we dus samenwerken om niet alleen gepassioneerd maar ook geobsedeerd te zijn om je missie te leven. Obsessie is de brandstof die je nodig hebt om de wereld te veranderen, om levens te veranderen, om jouw leven te veranderen.

 

Als je je hierin kunt vinden en je bent er klaar voor om als een raket de lucht in te gaan, DM me dan het woord 'RAKET'. We gaan deze reis samen maken, in purpose based obsessie op een gezonde, krachtige en liefdevolle manier!

 

Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Shift naar EnergyJoy en daar Voorbij Podcast. Vergeet niet om de shownotes te checken op www.LisetteLucas.com/192. 

Je kan mijn samenwerking vinden met Brainz Magazine via www.LisetteLucas.com/Brainz

 

Tot de volgende keer, blijf leven en thriven boven de Gouden Lijn en blijf stralen als een krachtige high frequency shifter! 

En ja: Het is tijd om te shiften. Het is tijd om jouw EnergyJoy te claimen!

 

Liefs en een EnergyJoy knuffel,

Lisette 🌟✨💫

------

ENGLISH SCRIPT:

Yes! Welcome to episode 192 of the Shift to EnergyJoy and Beyond Podcast. If you're here for the first time today, welcome to my EnergyJoy world. My name is Lisette Lucas. If you're a regular listener, it's fantastic to have you back! This is going to be a potent episode, so make sure you are fully present, right here in the NOW. Because this is pure rocket fuel!

 

In case you haven't heard, I've manifested an international collaboration with Brainz Magazine. Yes, my first article was launched this month! I'm absolutely over the moon! Check the link in the show notes; that's www.LisetteLucas.com/192, to read it.

 

So, why is this so important to me? 

Simply put, it's because I HAVE to share. It feels like my duty, my mission. It's not a choice; it's a calling—a Soul-pull, a soul craving, a hunger! (Sounds even more beautiful in English.)

 

Let's dive into today's topic: "Obsession as Fuel: How to Raise Your Frequency and THRIVE Above the Golden Line."

 

Many people say, turn your passion into your job. Sure, that's where it starts. But listen, I've turned my 'mess' into my 'message.' I've solved my own problems by studying and mastering world-class tools and techniques. And, after working with thousands of clients, students, and podcast listeners, I've created my own life- and business-changing recipe.

 

But where it gets really interesting is when we transition from passion to obsession.

Naveen Jain, the international entrepreneur and billionaire, put it so beautifully: "Passion is for losers. The real winners have obsession. Obsession to solve the problem."

 

So what am I saying? It's okay to be passionate, but to make a real impact, you have to be obsessed. Obsessed with solving a problem close to your heart. It's the fuel for your rocket.

 

The truth is, when you have an obsession to solve a problem, you become a world-changer. You wake up in the morning with a purpose, with a mission, and that is what I call EnergyJoy. That is living and thriving above the Golden Line!

 

Let's collaborate to be not just passionate but also obsessed in living out your mission. Obsession is the fuel you need to change the world, to change lives, to change your own life.

 

If this resonates with you and you're ready to rocket into the sky, DM me the word 'ROCKET.' We're going to undertake this journey together, fueled by purpose-based obsession in a healthy, powerful, and loving way!

 

Thank you for listening to this episode of the Shift to EnergyJoy and Beyond Podcast. Don't forget to check the show notes at www.LisetteLucas.com/192.

You can find my collaboration with Brainz Magazine at www.LisetteLucas.com/Brainz.

 

Until next time, continue to live and thrive above the Golden Line, and keep shining as a potent high-frequency shifter! 

And yes: It's time to shift. It's time to claim your EnergyJoy!

 

Love and an EnergyJoy hug,

 

Lisette 🌟✨💫

EnergyJoy by Lisette Lucas | All rights reserved 2023© 

Podcast 192. Obsessie als Brandstof: Hoe je Frequentie te Verhogen en te THRIVEN Boven de Gouden Lijn + Brainz Nieuws

bottom of page