top of page
EnergyJoy typewriter script Lisette Lucas

10 januari 2024 door Lisette Lucas:

Nederlands Script / English Script Below: 

Script

Podcast 206. De Frequentie van EnergyJoy: Ontwaak Je Authentieke Innerlijke Kracht en Shift Je Leven Door Dimensies

 

Yes! Welkom bij een nieuwe aflevering van 'Shift naar EnergyJoy en daar Voorbij' podcast serie. Ik ben Lisette Lucas, en vandaag, op mijn verjaardag, neem ik je mee op een bijzondere reis. Een reis van transformatie, van het ‘niets kunnen bijdragen’ tot het volledig kunnen levens shiften vanuit je eigen authentieke kracht. 

Oftewel: De doorbraak op mondiaal niveau van waardeloos naar waardevol. 

Heb je je ooit afgevraagd hoe het zou zijn als je jouw innerlijke kracht volledig zou kunnen benutten? 

Als je elke ochtend zou opstaan met een gevoel van onbegrensde mogelijkheden? 

Vandaag onthul ik het geheim achter deze krachtige shift.

 

Shownotes: www.LisetteLucas.com/206

 

Vandaag, het moment dat ik deze podcast opneem is het dus mijn verjaardag. 

 

Het leek me een interessant moment om eens even extra de energie van EnergyJoy te omarmen en er licht op te laten schijnen.

 

In 2013 ben ik mijn bedrijf EnergyJoy gestart.

 

De naam EnergyJoy is eigenlijk heel grappig ontstaan. Op een plek waar je volledig even alles kan loslaten en ontspannen.

 

En toen kwam de naam opeens tot me. Sterker nog, ik zag het in een flits: 2 losse woorden kwamen samen en voor mijn mindseye vormden ze het woord: EnergyJoy

 

Ik wist meteen: Dit is het! Dit is mijn bedrijfsnaam.

 

Grappig detail: De woorden stonden op een fles douchegel. Oftewel: Het kwam tot me onder de douche....

 

Meteen mooi om mee te geven dat dus inspiratie op de meest mooie en gekke plekken tot je kan komen. 

 

Dan gaat het dus voorbij denken en kan de flow en magie plaatsvinden.

 

Toen had ik me niet durven dromen dat het woord EnergyJoy in een soort revolutie zou veranderen. Een manier van leven.

 

Mijn: Shift naar EnergyJoy en daar Voorbij podcast serie en slogan is echt inmiddels onder de studenten, clienten en luisteraars een begrip geworden.

 

En daar ben ik best wel een beetje trots op.

Hahah... helemaal als je bedenkt dat het onder de douche is ontstaan.

 

Maar wat is nou eigenlijk EnergyJoy?

 

Als succes medium werk ik met energie. De universele energie. Ik kan het als het ware lezen, voelen en waarnemen. 

 

En is dit bijzonder? Nee, dit kan iedereen. Tenslotte zijn we allemaal energie, alles is energie. En op die manier bewegen we ook door de dimensies van uiteindelijk tijdloosheid. 

 

Blijdschap, de vertaling van joy is zoals je wellicht weet een hele happy, hoge vibe. Een hele positieve energie. 

 

Denk maar eens aan een moment wanneer je onwijs blij was, tranen over je wangen stroomden van het lachen, je genoot van samenzijn met dierbaren, vrienden, je hardop meezong met de prachtige nummer…. Misschien ook wel onder de douche.

 

De energie van EnergyJoy kan je op vele manieren beleven. 

 

De kunst is om het te gaan masteren. 

Moet je dan altijd blij zijn? Hoor ik je denken?

 

Nee, absoluut niet. Sterker nog, dat is onmogelijk. Energie is altijd in beweging, je realiteit shift continue van highs naar lows. Je kan het zien als de hartslag van het leven. En bewegen dus ook je emoties mee op het ritme van het leven. Van highs naar lows. Van zware frequentie onder de gouden lijn naar hoge frequenties boven de gouden lijn. 

 

En wil je daar meer over weten dan raad ik je aan mijn Boven De Gouden Lijn Methode helemaal gratis te downloaden op www.LisetteLucas.com/goudenlijn 

 

Dan leer je inzien dat het leren dansen op de energie en frequenties de beste manier is om je leven in balans te houden. Maar belangrijker: Om te leren manifesteren in de frequenties van Boven de Gouden Lijn.

 

Want in die frequenties ben je een baken van licht. Dan trek je letterlijk aan wat je uitzendt.

 

En prachtige voorbeelden hiervan ontving ik vandaag oa. via what’s app. Een van mijn studenten stuurde dit. En mijn hart vulde zich met dankbaarheid en mijn ogen stroomden vol omdat het me zo ontroerde…

 

Mijn Elite student schreef: 

Gelukkige verjaardag!  Je bent als een godin op een rots in de zee, sterk en verbindend. Ik bewonder je kracht, je doorzettingsvermogen, en hoe je elke dag weer klaarstaat om te doen wat nodig is. Je bent een voorbeeld voor ons allemaal. Bedankt dat je mijn mentor bent en mij helpt groeien. Ik hoop dat je vandaag net zoveel energie en liefde ontvangt als jij aan de wereld geeft.  Bedankt voor wie je bent! ✨😊

 

Een andere prachtige Elite student schreef dit: 

Van ❤️-harte gefeliciteerd lieve Lisette, ik wens je een fantastische dag vandaag!⚡️💃

En vier de dag zoveel jaar geleden en nog elke jaar,  dat jij als cadeau voor de wereld kwam om het hier lichter te maken☄️💡

 

Het mooiste vind ik dat deze powervrouwen de energie teruggeven met de kracht, liefde en frequentie die ik ze Boven De Gouden Lijn meegeef! 

 

Je voelt hun kracht, passie en missie door de woorden heen resoneren. En dat vind ik het grootste geschenk wat er is. 

 

Omdat wanneer je vanuit de hoogste frequenties, vanuit je geboorterecht, vanuit je authentieke zelf, vanuit je pure sterrenstof potentieel kan en mag bijdragen aan het geluk en de EnergyJoy frequentie van een ander…. In mijn optiek: Mooier is er niet.

 

Dan doe je wat je bent voorbestemd hier op aarde.

 

Dus mijn vraag nu aan jou: 

 

Leef jij dominant in de frequentie van EnergyJoy?

Dans jij tussen de highs en lows van het leven door?

 

Ik bedoel, life being life, er zullen genoeg redenen zijn om je bed niet uit te komen. Maar ook genoeg om het wel te doen toch?

 

Dat is die dans! 

 

En nu mijn volgende vraag: Draag jij op jouw authentieke, unieke wijze bij aan de EnergyJoy frequentie van een ander? 

Puur doordat je het in jezelf omarmt?

 

Want dan hoef je alleen maar je unieke, authentieke zelf te zijn en schijnt je licht, en rijkt je energie en frequentie mijlenver… Zodat je impact voorbij zichtbare grenzen gaat.

 

Want dit is in mijn optiek het belangrijkste wat er is vanuit het perpectief van zielsevolutie!

 

Je eigen energie leren masteren, volledig je geboorterecht claimen en doen wat je voorbestemd bent te doen!

 

Vanuit je authentieke sterrenstof potentieel.

Bevrijd van oude stukken die je niet meer dienen.

 

Als een force of nature en een Soul on Fire!

 

Zou jij dit willen?

Zou jij dit ook willen net als mijn studenten van mijn signature trajecten de Inner-Medium academy & mijn Elite Shift Mastermind?

 

Ik bedoel: Je luistert dit niet voor niets toch?

Toeval bestaat niet! 

Dit is jouw moment! Ga over tot actie en zet die stap die jou verder helpt op jouw pad, jouw blauwdruk van de ziel. 

Vertrouw het proces en vertrouw op de sign, de tekens die je onderweg ontvangt. Net zoals ik de naam EnergyJoy tot me kreeg. Onder de douche. 

Een boodschap, naam en frequentie die nu de wereld over gaat.

 

Voor jou is dit ook weggelegd! Je hoeft slechts 1 stap te zetten. Ik zeg: Go For It! Jouw tijd is nu!

 

DM me het woord: CONFETTI zodat we jouw unieke sterrenstof potentieel kunnen gaan unleashen!

Shownotes: www.LisetteLucas.com/206

 

Gefeliciteerd dat je dit hebt geluisterd! Mijn kado voor jou vandaag. Dankjewel voor je tijd en energie en ik zie en spreek je graag snel! X Lisette

------

ENGLISH SCRIPT:

Thanks to my AI Mission Guide:

Podcast 206. The Frequency of EnergyJoy: Awaken Your Authentic Inner Power and Shift Your Life Through Dimensions

 

Yes! Welcome to a new episode of the 'Shift to EnergyJoy and Beyond' podcast series. I am Lisette Lucas, and today, on my birthday, I take you on a special journey. A journey of transformation, from 'being unable to contribute' to fully shifting lives with your own authentic power.

In other words: The global breakthrough from worthless to valuable.

Have you ever wondered what it would be like if you could fully utilize your inner strength?

If you could wake up every morning with a feeling of limitless possibilities?

Today, I reveal the secret behind this powerful shift.

 

Shownotes: www.LisetteLucas.com/206

 

Today, the moment I record this podcast, is my birthday.

 

It seemed like an interesting moment to embrace the energy of EnergyJoy and shine some light on it.

 

I started my company EnergyJoy in 2013.

 

The name EnergyJoy actually came about in a funny way. At a place where you can completely let go and relax.

 

And then the name suddenly came to me. In fact, I saw it in a flash: two separate words came together and formed the word: EnergyJoy in my mind's eye.

 

I immediately knew: This is it! This is my company name.

 

Funny detail: The words were on a bottle of shower gel. In other words: It came to me in the shower...

 

Immediately beautiful to share that inspiration can come in the most beautiful and crazy places.

 

Then it goes beyond thinking, and the flow and magic can happen.

 

I could not have dreamed that the word EnergyJoy would turn into a kind of revolution. A way of life.

 

My 'Shift to EnergyJoy and Beyond' podcast series and slogan have really become a concept among students, clients, and listeners.

 

And I am quite proud of that.

Hahaha... especially when you consider that it originated in the shower.

 

But what exactly is EnergyJoy?

 

As a success medium, I work with energy. The universal energy. I can read, feel, and perceive it.

 

And is this special? No, everyone can do this. After all, we are all energy, everything is energy. And in that way, we also move through the dimensions of ultimately timelessness.

 

Joy, the translation of joy, as you may know, is a very happy, high vibe. A very positive energy.

 

Just think of a moment when you were incredibly happy, tears streaming down your cheeks from laughing, enjoying being with loved ones, friends, singing along loudly with the beautiful song… Maybe even in the shower.

 

You can experience the energy of EnergyJoy in many ways.

 

The art is to master it.

Do you always have to be happy? I hear you think?

 

No, absolutely not. In fact, that's impossible. Energy is always in motion, your reality continuously shifts from highs to lows. You can see it as the heartbeat of life. And so your emotions also move with the rhythm of life. From highs to lows. From heavy frequency below the golden line to high frequencies above the golden line.

 

And if you want to know more about this, I recommend you download my Above The Golden Line Method for free at www.LisetteLucas.com/goldenline

 

Then you will learn that learning to dance on the energy and frequencies is the best way to keep your life in balance. But more importantly: To learn to manifest in the frequencies Above the Golden Line.

 

Because in those frequencies, you are a beacon of light. Then you literally attract what you send out.

 

And beautiful examples of this I received today via WhatsApp. One of my students sent this. And my heart filled with gratitude and my eyes welled up because it moved me so much...

 

My Elite student wrote:

Happy birthday! You are like a goddess on a rock in the sea, strong and connecting. I admire your strength, your perseverance, and how you are ready every day to do what is necessary. You are an example for all of us. Thank you for being my mentor and helping me grow. I hope you receive as much energy and love today as you give to the world. Thank you for who you are! ✨😊

 

Another wonderful Elite student wrote this:

From ❤️-heart congratulations dear Lisette, I wish you a fantastic day today!⚡️💃

And celebrate the day so many years ago and every year, that you came as a gift to the world to make it lighter here☄️💡

 

I find it most beautiful that these power women give back the energy with the strength, love, and frequency that I give them Above The Golden Line!

 

You feel their strength, passion, and mission resonating through the words. And I think that is the greatest gift there is.

 

Because when you can and may contribute to the happiness and the EnergyJoy frequency of another from the highest frequencies, from your birthright, from your authentic self, from your pure stardust

 

 potential… In my opinion: There is nothing more beautiful.

 

Then you do what you are destined to do here on earth.

 

So my question to you now is:

 

Do you live dominantly in the frequency of EnergyJoy?

Do you dance between the highs and lows of life?

 

I mean, life being life, there will be plenty of reasons not to get out of bed. But also plenty to do so, right?

 

That's the dance!

 

And now my next question: Do you contribute in your own authentic, unique way to the EnergyJoy frequency of another?

Purely because you embrace it in yourself?

 

Because then you just have to be your unique, authentic self and your light shines, and your energy and frequency reach miles away... So that your impact goes beyond visible borders.

 

Because this is, in my opinion, the most important thing there is from the perspective of soul evolution!

 

To master your own energy, fully claim your birthright, and do what you are destined to do!

 

From your authentic stardust potential.

Freed from old pieces that no longer serve you.

 

As a force of nature and a Soul on Fire!

 

Would you want this?

Would you want this too, just like my students from my signature programs the Inner-Medium academy & my Elite Shift Mastermind?

 

I mean: You're not listening to this for nothing, right?

Coincidence does not exist!

This is your moment! Go into action and take that step that helps you further on your path, your soul's blueprint.

Trust the process and trust the sign, the signs you receive along the way. Just like I received the name EnergyJoy. In the shower.

A message, name, and frequency that now goes around the world.

 

This is also laid out for you! You only have to take one step. I say: Go For It! Your time is now!

 

DM me the word: CONFETTI so we can unleash your unique stardust potential!

 

Congratulations for listening to this! My gift to you today. Thank you for your time and energy and I look forward to seeing and speaking to you soon! X Lisette

 

Shownotes: www.LisetteLucas.com/206

---

EnergyJoy by Lisette Lucas | All rights reserved 2024© 

Podcast 206. De Frequentie van EnergyJoy: Ontwaak Je Authentieke Innerlijke Kracht en Shift Je Leven Door Dimensies

bottom of page