top of page
EnergyJoy typewriter script Lisette Lucas

31 januari 2024 door Lisette Lucas:

Nederlands Script / English Script Below: 

Script

Podcast 209. De Oversteek naar Grootsheid: 3 Sleutels tot Jouw Soul-Aligned Next-Level Succes!

 

 

Yes! Welkom bij Podcast 209.

 

Ik neem je vandaag graag mee terug naar mijn grootste doorbraak en deel drie sleutels die mij enorm hebben geholpen om dit te bereiken.

 

Je kunt de shownotes vinden op www.LisetteLucas.com/209. Download gratis mijn Lisette Lucas app voor iOS/ Android, waar je alle tips, tools en gratis downloads kunt ontdekken.

 

Oké, laten we beginnen! Wanneer je wilt veranderen, een andere richting in je leven wilt inslaan, kan het lastig zijn om in beweging te komen.

 

Je bevindt je op punt A en wilt naar punt B.

 

Maar dan rijst vanzelf de vraag: Hoe bereik ik dat?

 

Hoe bouw ik die brug?

 

Of nog belangrijker, hoe laat ik het veilige, bekende en vertrouwde achter me? En dit alles inruilen voor iets volledig onbekends?

 

Zelf begon ik achter de bar van de golfbaan. Daarna ging ik verder als model en mannequin, had mijn eigen succesvolle schoonheidssalon, lanceerde een webshop voor design kinderkleding, en startte mijn eigen sieradencollectie, EnergyJewels.

 

Vanuit die energie begon ik in 2013 als medium met EnergyJoy.

 

Elke keer voelde ik dat het tijd was voor meer, groter, beter. Elke keer besefte ik dat ik nog niet was waar ik moest zijn.

 

Dus ging ik van A naar B naar C enzovoort. Telkens bouwde ik een nieuwe brug. Een brug gehuld in mist.

 

De mist van het onbekende, maar gevoed door de sluier van mijn hart en ziel.

 

Denk eens na over jouw eigen keuzes en veranderingen in werk, carrière, of zakelijk gebied.

 

Wat gebeurde er op de momenten dat je de sprong durfde te wagen in de mist om die brug te bouwen naar een nieuwe uitdaging?

 

Wat zette je in beweging?

Wat gaf je het gevoel van: Ik doe het gewoon! Of misschien was het: Ik had geen keuze. Misschien voelde je zoveel pijn dat je die stap moest zetten.

 

Als ik terugdenk, was het bij mij bijna altijd pijn.

 

Pijn omdat ik niet meer was waar ik wilde zijn. Of zelfs pijn vanuit het besef dat het niet meer paste bij de persoon die ik was, vanuit een diep innerlijk weten.

 

Dus sleutel nummer 1 is:

Sleutel 1: Pijn

 

Als mens bewegen we altijd van pijn weg naar plezier.

 

Vraag jezelf af: Waar ervaar ik nu pijn in mijn leven? Op welk gebied? Wat mag ik veranderen om dit te doorbreken? Naar welk deel van mezelf mag ik luisteren om dit te shiften?

 

En dat brengt me bij sleutel 2.

 

Waar koppel jij plezier aan? Niet vanuit je verstand en analytische geest. Maar waar maakt jouw hart en ziel een huppeltje van blijdschap en EnergyJoy? Waar zou je écht voor kiezen als geld en omstandigheden geen rol speelden? Wat zou je doen?

 

Sleutel nummer 2: Verlangen

En dan bedoel ik diep hart- en zielsverlangen. Vanuit je missie en purpose in dit leven. Dat is de energie die nodig is om een mega krachtige brug te bouwen van A naar B. Meestal zit er een enorme kracht onder dat verlangen. Een vuur, een passie, een drive, en gezonde obsessie om het te realiseren en manifesteren. Ga ervoor! Dat is de doorbraak energie.

 

En dat brengt je bij Sleutel nummer 3.

 

Sleutel 3: Massive Aligned Action

Wanneer het vuur in je aanwezig is, heb je de brandstof, de brandstof als het ware, om jouw raket voor je missie in beweging te zetten. Dan bouw je die brug stapje voor stapje zonder dat je de uiteindelijke uitkomst kunt zien. Dan weet je dat flow en vertrouwen de ingrediënten zijn voor ultiem succes!

 

Dus dit zijn mijn 3 sleutels die mij hebben gebracht naar waar ik vandaag ben en sta.

 

Nu is mijn vraag aan jou: Welke massive aligned action zou jij vandaag ondernemen om dat krachtige verlangen realiteit te laten worden?

 

Dit is de magische sleutel die alle delen in beweging zet en nieuwe deuren opent.

 

Dus nu is het aan jou om over te gaan tot krachtige actie in afstemming met jouw ziel, jouw blauwdruk van jouw ziel.

 

Ik ben heel benieuwd naar jouw inzichten. Deel ze met me via e-mail of DM me BRUG als je klaar bent om met behulp van mijn mentoring jouw blauwdruk van je ziel te laten ontvouwen.

 

Ik hoor en spreek je graag snel.

 

Boek jouw vrijblijvende soul connectie call via de link bij deze podcast of podcast video, of via de shownotes op www.LisetteLucas.com/209. Dan ben ik jouw guiding light door de mist zodat jouw pad als magisch kan ontvouwen. Zodat jij jouw ultieme oversteek naar jouw grootsheid kan maken! 

 

Op naar Next level Soul algined succes! Je bent gemaakt van grootsheid voor grootsheid! Gebruik het! 

 

Dank voor het luisteren en onthoud: Wanneer je geen actie onderneemt, blijven verlangens slechts dromen. Actie is het magische ingrediënt om dromen realiteit te laten worden.

 

Ik zou zeggen: Go for it!

 

Jouw tijd is NU! Niet gisteren, niet morgen, NU!

 

X en blijf shiften! Ik zie en spreek je graag snel!

Lisette

------

ENGLISH SCRIPT:

Thanks to my AI Mission Guide:

 

Absolutely, Lisette! Let's dive into the English translation of Podcast 209. The title is: "The Leap to Greatness: 3 Keys to Your Soul-Aligned Next-Level Success!"

---

Yes! Welcome to Podcast 209.

Today, I want to take you back to my biggest breakthrough and share three keys that have tremendously helped me achieve it.

You can find the show notes at www.LisetteLucas.com/209. Download my Lisette Lucas app for iOS/Android, where you can discover all the tips, tools, and free downloads.

Alright, let's get started! When you want to change, take a different direction in your life, it can be challenging to get moving.

You're at point A and want to reach point B.

But then the question naturally arises: How do I achieve that?

How do I build that bridge?

Or, more importantly, how do I leave behind the safe, familiar, and known? And exchange all of that for something completely unknown?

I started behind the bar at the golf course. Then I moved on as a model and mannequin, had my own successful beauty salon, launched a webshop for designer children's clothing, and started my own jewelry collection, EnergyJewels.

From that energy, I began as a medium with EnergyJoy in 2013.

Each time, I felt it was time for more, bigger, better. Each time, I realized I wasn't where I needed to be.

So, I went from A to B to C and so on. Each time, building a new bridge. A bridge shrouded in mist.

The mist of the unknown, fueled by the veil of my heart and soul.

Think about your own choices and changes in work, career, or business.

What happened at the moments when you dared to leap into the mist to build that bridge to a new challenge?

What set you in motion?
What gave you the feeling of: I'm just doing it! Or maybe it was: I had no choice. Perhaps you felt so much pain that you had to take that step.

For me, looking back, it was almost always pain.

Pain because I wasn't where I wanted to be anymore. Or even pain from realizing that it no longer aligned with the person I was, from a deep inner knowing.

So, key number 1 is:
Key 1: Pain

As humans, we always move from pain away to pleasure.

Ask yourself: Where do I currently experience pain in my life? In which area? What do I need to change to break through this? Which part of myself do I need to listen to in order to shift this?

And that brings me to key 2.

What do you associate pleasure with? Not from your mind and analytical mind. But what makes your heart and soul do a little dance of joy and EnergyJoy? What would you truly choose if money and circumstances didn't play a role? What would you do?

Key number 2: Desire
And I mean deep heart and soul desire. From your mission and purpose in this life. That's the energy needed to build a mega-powerful bridge from A to B. Usually, there's tremendous power beneath that desire. A fire, a passion, a drive, and a healthy obsession to realize and manifest it. Go for it! That's the breakthrough energy.

And that brings you to Key number 3.

Key 3: Massive Aligned Action
When the fire is present in you, you have the fuel, the fuel, so to speak, to set your rocket for your mission in motion. Then you build that bridge step by step without seeing the ultimate outcome. Then you know that flow and trust are the ingredients for ultimate success!

So, these are my 3 keys that have brought me to where I am today.

Now, my question to you is: What massive aligned action would you take today to make that powerful desire a reality?

This is the magical key that sets all parts in motion and opens new doors.

So, now it's up to you to take powerful action in alignment with your soul, your blueprint of your soul.

I'm very curious about your insights. Share them with me via email or DM me BRIDGE when you're ready to unfold your soul's blueprint with the help of my mentoring.

I look forward to hearing and speaking with you soon.

Book your free soul connection call via the link in this podcast or podcast video, or through the show notes at www.LisetteLucas.com/209. Then, I'll be your guiding light through the mist so that your path can unfold magically. So that you can make your ultimate leap to your greatness!

Onward to the Next Level Soul-aligned success! You are made of greatness for greatness! Use it!

Thank you for listening, and remember: When you don't take action, desires remain mere dreams. Action is the magical ingredient to turn dreams into reality.

I would say: Go for it!

Your time is NOW! Not yesterday, not tomorrow, NOW!

X and keep shifting! I see and speak with you soon!

-----

About EnergyJoy
Lisette Lucas
| High-End Success Medium® | High-Frequency Business Coach® | High-End Business Mentor | Intuitive Transformation Hypnotherapist |

Lisette Lucas. Success Medium, Transforma
The driving force behind EnergyJoy

EnergyJoy Practice Mediumship Healing Spiritual coaching
I feel blessed! Blessed that I can and may develop and share my mediumship. Conveying the emotion and love of a loved one is a beautiful intense and impressive experience. Describing it is actually not possible... the love is infinite! You feel it in every cell of your being.

About Lisette Lucas

From a young age, Lisette has been sensitive to energies. Predictive dreams, inexplicable observations and feelings, unconsciously taking on the feelings, emotions, fatigue, and pain of other people. Knowing what is going on in someone. Always experiencing an unseen presence, which made her very anxious, especially in her early years.

For years, she blocked her sixth sense. Fought against the sensitivity with which she thought she couldn't function in today's busy and especially harsh society.

Until, for the umpteenth time, she could feel the ear infection in her 3 children a few days before it manifested. Her curiosity was aroused. From that moment on, she started delving into energies, healing, and mediumship. Slowly, everything began to fall into place. The burden of being highly sensitive turned into a quality. A quality that is developed and daily developed through training, study, and training in mediumistic, psychological, therapeutic, and healing areas. Development is an exciting and beautiful lifelong process.

Lisette is intensely grateful that she may experience all of this and undergo this special development.

"It feels like an intensely deep desire, task, and mission to assist and (sub)support, guide, help, and guide others. Others closer to themselves and their deep desires."

---

EnergyJoy by Lisette Lucas | All rights reserved 2024© 

Podcast 209. De Oversteek naar Grootsheid: 3 Sleutels tot Jouw Soul-Aligned Next-Level Succes!

bottom of page