top of page
EnergyJoy typewriter script Lisette Lucas

24 januari 2024 door Lisette Lucas:

Nederlands Script / English Script Below: 

Script

Podcast 208. Van Gewoon naar Uitzonderlijk: Master de 5 Segmenten van EnergyJoy – En Ontdek Mijn Doorbraak op de Internationale Magazine Cover!

 

Yes! Welkom bij Podcast 208!

 

Ik vertel je zometeen meer over mijn 1e internationale magazine cover maar eerst…

 

Stel: Je hebt tools in handen waarmee je mensenlevens kunt veranderen en zelfs redden.

 

Wat zou jij ermee doen?

 

Werken met energie, frequenties en het onderbewuste is zo intens krachtig en 100% life- en business changing.

 

Vooral de combinatie van werken met energie en dat blenden met de kracht van het onderbewuste is een absolute gamechanger.

 

Ik ben dan ook intens dankbaar dat ik dit op het hoogste en beste niveau ter wereld heb mogen leren en masteren.

 

Het voelt dan ook als mijn absolute taak en missie om dit over te dragen aan diegenen die zich ook geroepen voelen om bij te dragen aan de wereld.

 

De shownotes vind je op www.LisetteLucas.com/208.

 

5 EnergyJoy Segmenten

 

Hetgeen ik doe en aan mijn high-level studenten leer, kun je onderverdelen in 5 segmenten.

 

Ieder segment is heel belangrijk om de krachtigste en meest authentieke versie van jezelf te worden. En vervolgens, vanuit de hoogste versie van jezelf, kun je anderen op het beste niveau gaan helpen in hun leven en business. Volledig op een manier die past bij jou.

 

Dus heb je al een service-based business als coach, psycholoog of bijvoorbeeld therapeut? En wil je een krachtige edge hebben waarmee je je onderscheidt van de rest en voorgoed de middenmoot overstijgt?

 

Of wil je je eigen business starten en ga je all-in meteen voor het beste niveau?

 

Dan zijn deze segmenten cruciaal voor jouw succes.

 

Het zijn de 5 EnergyJoy Segmenten voor een business op wereldniveau. Hier zijn de segmenten:

 

1. The Soul - Intuition

2. Vibration - Frequency

3. Subconscious - Block Clearing

4. Reprogramming - Rewiring

5. Conditioning - Mastery

 

Wanneer je master bent over deze 5 segmenten, dan kun je niet anders dan succesvol zijn in je leven en business, met bovenal bergen EnergyJoy! Waarmee je impact kunt maken op manieren die je nu misschien nog niet eens voor mogelijk houdt.

 

Ben je niet happy met waar je nu staat in je leven en business?

Voel je dat je ziel je een bepaalde richting op duwt, misschien niet het meest voor de hand liggende, maar het trekt gewoon aan je. Ik noem dat je Soulpull, geloof me: Volg dat gevoel!

 

Daar start alles mee. Luister daarnaar, los van wat je omgeving zegt of vindt.

 

Die kunnen namelijk niet voelen wat jij voelt. Nou ja, tenzij ze ook medium zijn.

 

Ben jij klaar om je leven en business naar the next level te tillen?

Ben je klaar om de 5 segmenten van het EnergyJoy-systeem te masteren?

 

Zodat je ook de impact kunt maken waar je hart en ziel echt naar verlangen. En naast dat ook de vrijheid kunt ervaren in tijd, locatie en inkomen?

 

Is dat je ultieme droom? Ik kan je erbij helpen. Simpelweg omdat ik het leef en uitdraag, dag in, dag uit.

 

Ik zeg niet dat het vanzelf gaat en dat het makkelijk is.

Maar ik kan je wel zeggen: Je ultieme zielsmissie leven en uitdragen is het mooiste wat je als mens en ziel mag ervaren. Bijdragen aan het geluk van een ander is het meest waardevolle wat er is.

 

Vandaag, de dag dat deze podcast wordt gelanceerd, is een bijzonder moment voor me.

 

Vandaag is het internationale magazine gelanceerd waar ik op de cover sta! Ik word in het licht gezet in de Circle of Excellence.

 

Het magazine, dat door meer dan één miljoen mensen wereldwijd wordt gelezen.

 

Je begrijpt: Ik ben echt over the moon!

Het is een luxury, lifestyle en business magazine dat wordt uitgebracht over 6 continenten.

 

Ik ben echt enorm vereerd dat ik samen met 40 succesvolle ondernemers in deze exclusieve 2024 editie sta.

 

De titel bij mijn naam is: Empowering Lives through EnergyJoy Mastery.

 

En dat is precies wat ik doe en wat ik jou ook kan leren. Zodat jij binnen no time ook jouw internationale spotlight kunt pakken. En nog meer impact kunt maken dan dat je je nu kunt voorstellen!

 

Ben jij klaar om ook op wereldniveau jezelf in het licht te zetten, zodat je mensen kunt empoweren met jouw unieke tools en skills die ik je help naar voren te halen?

 

DM me dan het woord: COVER

 

En dan kijken we samen wat de beste volgende stap is voor jou!

De shownotes vind je op www.LisetteLucas.com/208.

 

Ik ga dit bijzondere moment vieren. Mijn eerste internationale cover!

Als tiener droomde ik ervan en nu sta ik erop vanwege hetgeen ik met mijn EnergyJoy-missie in de wereld in beweging zet.

 

Een droom is werkelijkheid geworden voor me. Echt intens dankbaar!

Mijn vraag nu aan jou:

Ben jij klaar om jouw dromen werkelijkheid te laten worden?

Wil je ook EnergyJoy Master worden met behulp van de 5 segmenten?

 

DM of email me en ik spreek je graag snel!

 

Dankjewel voor het luisteren, dank voor je tijd en energie!

X Lisette

------

ENGLISH SCRIPT:

Thanks to my AI Mission Guide:

 

Podcast 208: From Ordinary to Extraordinary: Master the 5 Segments of EnergyJoy – And Discover My Breakthrough on the International Magazine Cover!

 

Yes! Welcome to Podcast 208!

 

I'll tell you more about my 1st international magazine cover shortly, but first…

 

Imagine: You have tools in your hands that can change and even save people's lives.

 

What would you do with them?

 

Working with energy, frequencies, and the subconscious mind is so intensely powerful and 100% life- and business-changing.

 

Especially the combination of working with energy and blending it with the power of the subconscious mind is an absolute gamechanger.

 

I am intensely grateful that I have been able to learn and master this at the highest and best level in the world.

 

It feels like my absolute duty and mission to pass this on to those who also feel called to contribute to the world.

 

You can find the show notes at www.LisetteLucas.com/208.

 

5 EnergyJoy Segments

 

What I do and teach to my high-level students can be subdivided into 5 segments.

 

Each segment is very important to become the most powerful and authentic version of yourself. And then, from the highest version of yourself, you can help others at the best level in their life and business. Completely in a way that suits you.

 

So, do you already have a service-based business as a coach, psychologist, or perhaps therapist? And do you want a powerful edge that distinguishes you from the rest and permanently transcends mediocrity?

 

Or do you want to start your own business and go all-in immediately for the highest level?

 

Then these segments are crucial for your success.

 

These are the 5 EnergyJoy Segments for a world-class business. Here are the segments:

 

1. The Soul - Intuition

2. Vibration - Frequency

3. Subconscious - Block Clearing

4. Reprogramming - Rewiring

5. Conditioning - Mastery

 

When you are a master of these 5 segments, you can't help but be successful in your life and business, with above all mountains of EnergyJoy! With which you can make an impact in ways you may not even consider possible right now.

 

Are you not happy with where you stand in your life and business?

Do you feel that your soul is pushing you in a certain direction, perhaps not the most obvious, but it just pulls at you. I call that your Soulpull, believe me: Follow that feeling!

 

That's where everything starts. Listen to it, regardless of what your environment says or thinks.

 

After all, they can't feel what you feel. Well, unless they're also a medium.

 

Are you ready to take your life and business to the next level?

Are you ready to master the 5 segments of the EnergyJoy system?

 

So you can also make the impact that your heart and soul truly desire. And besides that, also experience the freedom in time, location, and income?

 

Is that your ultimate dream? I can help you with that. Simply because I live it and carry it out, day in and day out.

 

I'm not saying it's going to happen by itself and that it's easy.

But I can tell you: Living and carrying out your ultimate soul mission is the most beautiful thing you as a human and soul may experience. Contributing to the happiness of another is the most valuable thing there is.

 

Today, the day this podcast is launched, is a special moment for me.

 

Today the international magazine was launched where I am on the cover! I am highlighted in the Circle of Excellence.

 

The magazine, which is read by more than one million people worldwide.

 

You understand: I am truly over the moon!

It's a luxury, lifestyle, and business magazine that is released across 6 continents.

 

I am truly honored to stand alongside 40 successful entrepreneurs in this exclusive 2024 edition.

 

The title by my name is: Empowering Lives through EnergyJoy Mastery.

 

And that's exactly what I do and what I can also teach you. So that you can also grab your international spotlight in no time. And make even more impact than you can imagine right now!

 

Are you ready to put yourself in the spotlight on a global level, so you can empower people with your unique tools and skills that I help bring forward?

 

Then DM me the word: COVER

 

And then we'll look together at what the best next step is for you!

You can find the shownotes at www.LisetteLucas.com/208.

 

I'm going to celebrate this special moment. My first international cover!

As a teenager, I dreamed of it and now I am on it because of what I set in motion in the world with my EnergyJoy mission.

 

A dream has come true for me. Truly intensely grateful!

Now my question to you:

Are you ready to make your dreams come true?

Do you also want to become an EnergyJoy Master with the help of the 5 segments?

 

DM or email me, and I look forward to speaking with you soon!

 

Thank you for listening, thank you for your time and energy!

X Lisette

---

EnergyJoy by Lisette Lucas | All rights reserved 2024© 

Podcast 208. Van Gewoon naar Uitzonderlijk: Master de 5 Segmenten van EnergyJoy – En Ontdek Mijn Doorbraak op de Internationale Magazine Cover!

bottom of page