top of page
EnergyJoy typewriter script Lisette Lucas

27 december 2023 door Lisette Lucas:

Nederlands Script / English Script Below: 

Script

Podcast 204. Medium Manifestatie Magic & Mastery - Het Geheim van Bewuste en Onbewuste Frequenties voor Realiteit Shiftende Impact + 3 Stappen naar Mastery

 

Yes! Geweldig dat je erbij bent!

 

De shownotes van deze aflevering vind je op www.LisetteLucas.com/204

En download helemaal gratis mijn Lisette Lucas App iOS/Android

 

Wanneer je vaker mijn podcast luistert dan weet je dat ik succes medium ben.

 

Ben je hier vandaag voor het eerst dan zal ik je uitleggen wat een succes medium is.

 

Een medium kan werken met energie. Een medium kan vanuit ziel tot ziel connectie informatie waarnemen. Dit kan uit voorwerpen, foto’s, dieren, mensen en zelf door contact te maken met de zielsenergie van overleden dierbaren. 

 

Je kan als medium op veel manieren deze energetische expertise toepassen. Zelf gebruik ik mijn mediumschap om het beste in jou naar voren te halen. Zodat je succesvol jouw ultieme sterrenstof potentieel en power kan ontdekken, uitdragen en delen met de wereld. 

 

In mijn optiek is het succesvol leven van je ultieme potentieel, missie en purpose hier op aarde het belangrijkste wat er is in jouw evolutie als ziel. En dit alles vanuit de frequentie van EnergyJoy.

 

Gaandeweg, vanaf 2013 toen ik startte met professioneel werken als medium, ben ik vanuit mijn mediamieke inzichten patronen gaan herkennen. En heb ik vanuit energetische, helderziende inzichten krachtige informatie tot me gekregen. 

 

Vanuit die unieke, grensverleggende inzichten is mijn Boven De Gouden Lijn manifestatie methode ontstaan. 

 

Deze methode gebruik ik als rode draad, of eigenlijk gouden draad door al mijn teachings en trainingen. 

 

Ik raad je aan om meteen mijn gratis methode te downloaden via www.LisetteLucas.com/goudenlijn.  Link vind je ook in shownotes. 

 

Daarnaast heb ik een manifestatie masterclass ontwikkeld waarin we dieper duiken in het manifesteren.

 

Oftewel: Hoe kan je energie, mediumschap en frequentiewerk gebruiken om jouw manifestatie vermogen te accelereren?

 

Ik kan je vertellen: Iedereen is medium. 

Wat ik kan kan jij ook! 

Dus jij kan dit ook leren masteren!

 

Stap 1. Download Boven De Gouden Lijn

Stap 2. Volg de 3 Daagse High Frequency Manifestatie Masterclass

Stap 3. Ga All-In en ontdek mijn nieuwste: M4 programma voor ultieme manifestatie magic! 

M4 staat voor de 4 M-en uit mijn programma: Medium Manifestatie Magic & Mastery. 

 

In de HF Manifestatie masterclass die je gratis kan volgen ontvang je de informatie! 

 

Ga naar www.LisetteLucas.com/manifestatie-masterclass 

 

En start direct met het ontgrendelen van jouw ultieme manifestatie powers vanuit onderbewust niveau waardoor je jouw ultieme sterrenstof potentieel kan inzetten voor het creëren en manifesteren wat je echt wilt en wenst in je leven. 

 

Stap in ultieme mastery via het activeren van de magie als manifestatie medium!

 

DM me het woord MAGIC wanneer je de link naar de gratis 3 daagse masterclass wilt ontvangen. 

 

Ik kijk ernaar uit om nieuwe mogelijkheden samen met jou te ontketenen!

 

De mogelijkheden zijn oneindig! 

Ik zou zeggen: Stop met tijd en energie verspillen!

 

Jouw tijd is NU: Let’s Go!

 

X Lisette 

------

ENGLISH SCRIPT:

Thanks to my AI Mission Guide:

Podcast 204. Medium Manifestation Magic & Mastery - The Secret of Conscious and Unconscious Frequencies for Reality-Shifting Impact + 3 Steps to Mastery

 

Yes! Great that you're joining in!

 

You can find the show notes for this episode at www.LisetteLucas.com/204.

And download my Lisette Lucas App for iOS/Android absolutely free.

 

If you often listen to my podcast, then you know that I am a success medium.

 

If you're here for the first time today, I'll explain what a success medium is.

 

A medium can work with energy. A medium can perceive information through soul-to-soul connections. This can be from objects, photos, animals, people, and even by making contact with the soul energy of deceased loved ones.

 

As a medium, you can apply this energetic expertise in many ways. I use my mediumship to bring out the best in you. So that you can successfully discover, express, and share your ultimate stardust potential and power with the world.

 

In my view, living your ultimate potential, mission, and purpose here on earth is the most important thing in your evolution as a soul. And all this from the frequency of EnergyJoy.

 

Gradually, since starting my professional work as a medium in 2013, I have begun to recognize patterns from my mediumistic insights. And I have received powerful information from energetic, clairvoyant insights.

 

From these unique, groundbreaking insights, my Above The Golden Line manifestation method was born.

 

I use this method as a red thread, or actually a golden thread, through all my teachings and trainings.

 

I recommend you download my free method right away at www.LisetteLucas.com/goudenlijn. You'll also find the link in the show notes.

 

In addition, I've developed a manifestation masterclass where we dive deeper into manifesting.

 

In other words: How can you use energy, mediumship, and frequency work to accelerate your manifestation ability?

 

I can tell you: Everyone is a medium.

What I can do, you can do too!

So, you can also learn to master this!

 

Step 1. Download Above The Golden Line

Step 2. Follow the 3-Day High Frequency Manifestation Masterclass

Step 3. Go All-In and discover my latest: M4 program for ultimate manifestation magic!

M4 stands for the 4 M's from my program: Medium Manifestation Magic & Mastery.

 

In the HF Manifestation masterclass that you can follow for free, you will receive the information!

 

Go to www.LisetteLucas.com/manifestatie-masterclass

 

And start directly with unlocking your ultimate manifestation powers from a subconscious level, enabling you to use your ultimate stardust potential to create and manifest what you truly want and desire in your life.

 

Step into ultimate mastery by activating the magic as a manifestation medium!

 

DM me the word MAGIC if you want the link to the free 3-day masterclass.

 

I look forward to unleashing new possibilities together with you!

 

The possibilities are endless!

I would say: Stop wasting time and energy!

 

Your time is NOW: Let’s Go!

 

X Lisette

---

EnergyJoy by Lisette Lucas | All rights reserved 2023© 

Podcast 203. Award-Winning Energie: Ontgrendel Jouw Eigen Pad naar Uitzonderlijke Grootsheid & Impact

bottom of page