top of page
EnergyJoy typewriter script Lisette Lucas

20 december 2023 door Lisette Lucas:

Nederlands Script / English Script Below: 

Script

Podcast 203. Award-Winning Energie: Ontgrendel Jouw Eigen Pad naar Uitzonderlijke Grootsheid & Impact

 

Yes! Welkom bij deze bijzonder aflevering.

De Shownotes vind je op: www.LisetteLucas.com/203

 

En download helemaal gratis mijn Lisette Lucas app (iOS/Android) 

 

Ik ontving geweldig nieuws! Misschien weet je al dat ik executive contributor ben voor het internationale Brainz Magazine.

 

Een digitaal magazine voor high level achievers en experts in hun gebied van expertise. Echt voor diegene die eruit wil halen wat erin zit.

 

Dus ik was enorm vereerd toen ze mij vroegen om een maandelijkse bijdrage te leveren aan hun magazine.

 

En toen kwam er gisteren opeens het nieuws binnen dat ik een award heb gewonnen!

 

Om precies te zijn de prestigieuze Brainz 500 Global Award.

 

Dus samen met wereldwijd 500 topondernemers heb ik deze award ontvangen.

 

Wel even een soort van: Knijp-me-momentje.

 

En er gebeurde iets heel bijzonders.

 

En toevallig had ik het net met de online groep studenten erover die ik training gaf.

 

Weet je nog dat gevoel van vroeger op school, als je goed je best had gedaan, je had ingezet, dat je dan een sticker kreeg?

 

Hahaha. Nou, dat gevoel kreeg ik hierbij. Een prachtige vorm van erkenning waarin je een onderscheiding krijgt voor hetgeen je voor de wereld in beweging brengt door puur vanuit je eigen hart en ziel te ontwikkelen. En dat te delen met de wereld. Want zo voelt het voor mij.

 

Ik volg puur wat ik tot me krijg en door me heen ontvang.

 

En ja, als je daardoor gezien wordt en naast de grootste experts ter wereld in het licht wordt gezet.

 

Voelt wel heel dankbaar.

 

Want eerlijk, en dit is mooi om voor jezelf ook bij stil te staan, dat wat jij nu doet en wat je nu kan, is toch de normaalste zaak van de wereld?

 

Wat ik uitdraag en deel met jou is voor mij gesneden koek, simpelweg omdat ik het meester. Maar dat wil niet zeggen dat dit voor iedereen gesneden koek is.

 

En dat maakt de menselijke mind zo bijzonder. Vooral als je een empathisch persoon bent die liever geeft dan ontvangt. We gaan meestal onszelf kleiner maken en vaak een compliment ontkrachten of verkleinen door de ander een nog groter compliment te geven.

 

Herkenbaar?

 

Terwijl het juist zo belangrijk is om ook te ontvangen. Sterker nog, wanneer we veel geven dan moeten we zelfs ook kunnen ontvangen. Anders is de energetische balans volledig zoek. En gaat dat pertinent gevolgen hebben.

 

Dus ja, ik neem deze award met twee handen aan. En laat het vervolgens mijn vuur en drive zijn om nog meer in beweging te zetten.

 

Sterker nog, ik ontving vandaag bericht uit het buitenland vanuit een andere hoek. Waarin ik op gesprek wordt gevraagd voor nog iets heel bijzonders. Bizar hoe alles ontvouwt wanneer je trouw blijft aan je hart en ziel. En voorgoed blokkades die je klein en schijnheilig houden doorbreekt.

 

Dan gaat het letterlijk als magisch op je pad komen. Ik stroom nu van het ene in het andere… Heel bijzonder.

 

Maar wat ik jou vandaag wil meegeven omdat ik het nu zelf zo helder voel dankzij deze Brainz 500 Global award: 

Waar zou jij jezelf een award voor geven?

Kijk eens naar je leven, naar wat je doet en wie je bent?

 

Waar zou jij jezelf een sticker voor geven?

Waar zou je jezelf voor eren? 

Zeggen: Wow… Kijk eens waar je vandaag komt en waar je nu staat?

 

Want dat vergeten we gewoon in de drukte van het moment.

En we vergeten het ook omdat onze mind zo gewired is.

 

Dus dit is jouw call om jezelf in het licht te zetten! Jezelf te prijzen! Jezelf een hart onder de riem te steken!

 

En ik doe het ook: Want jij luistert dit nu dus prof

 

iciat! Gefeliciteerd dat je naar je hart en ziel luistert en je daarom aangetrokken voelt om dit te luisteren.

 

Dit moest jij horen nu op dit moment!

 

Je bent prachtig! Je bent fantastisch en wat je tot nu toe hebt neergezet is fenomenaal! Ik bedoel, bedenk eens wat je allemaal hebt overwonnen, overleefd! Yes! You did it!

 

En het mooiste is: Deze energie die je nu voelt is de drive en power die je nodig hebt om verder te gaan. Om jezelf nog krachtiger te ontwikkelen en door te groeien. Zodat je kan bijdragen aan het grotere geheel. Het grotere goed precies op een manier die bij jou past!

 

Wanneer je mij volgt dan settle je niet voor level goed, oké… Nee! Dan ga je voor level: Outstanding!

 

Laat dat jouw nieuwe maatstaf zijn. In alles wat je doet vanuit de energie van dankbaarheid en liefde met de frequentie van EnergyJoy! 

 

Ja? Ga je daarvoor! Van goed naar uitstekend naar buitengewoon!

 

Want alles is aanwezig om dat in beweging te zetten.

 

Dus wanneer je voelt: Yes! Daar ga ik voor dan zeg ik nogmaals: Gefeliciteerd! Jij bent gemaakt van puur sterrenstof potentieel en het is aan jou om dat wel of niet volledig te benutten.

 

Heb je dat zetje nodig, misschien wel die schop onder je …je weet wel. Die hulp bij blokkades doorbreken. DM me dan: AWARD!

En dan kijken we samen wat de volgende stap is voor jou.

 

Ga het leven vieren, precies waar je nu staat!

 

Ik doe het ook met die award in de pocket, op naar de volgende want dan weet ik zeker dat ik nog meer impact heb gemaakt op de wereld van hart en ziel. En dat mijn ziel en dierbaren in spirit een huppeltje maken van blijdschap. Want je missie en purpose leven en uitdragen, groeien en ontwikkelen en bijdragen aan het geluk van een ander is in mijn optiek het mooiste wat er is. De shownotes vind je op www.lisettelucas.com/203 en daar vind je ook de link naar mijn Brainz 500 global award. Klik op de link bij of onder deze podcast.

 

Dank voor het luisteren en heel graag tot snel!

 

X Lisette

------

ENGLISH SCRIPT:

Thanks to my AI Mission Guide:

Certainly! Here's the English translation of your podcast script:

 

---

 

**Podcast 203. Award-Winning Energy: Unlock Your Own Path to Exceptional Greatness & Impact**

 

Yes! Welcome to this special episode.

You can find the shownotes at: www.LisetteLucas.com/203

 

And download my Lisette Lucas app for free (iOS/Android)

 

I received fantastic news! Perhaps you already know that I am an executive contributor for the international Brainz Magazine.

 

A digital magazine for high-level achievers and experts in their field of expertise. Really for those who want to get the most out of it.

 

So I was extremely honored when they asked me to contribute monthly to their magazine.

 

And then yesterday suddenly the news came in that I won an award!

 

To be exact, the prestigious Brainz 500 Global Award.

 

So together with 500 top entrepreneurs worldwide, I received this award.

 

It was kind of a pinch-me moment.

 

And something very special happened.

 

Coincidentally, I was just discussing this with the online group of students I was training.

 

Remember that feeling from school, when you had done your best, put in the effort, and then you got a sticker?

 

Hahaha. Well, that's the feeling I got here. A beautiful form of recognition where you get an award for what you set in motion in the world by developing purely from your own heart and soul. And sharing that with the world. Because that's how it feels for me.

 

I purely follow what I receive and what comes through me.

 

And yes, being seen for that and being highlighted alongside the world's greatest experts.

 

Feels very grateful.

 

Because honestly, and this is nice to ponder for yourself, what you do now and what you can do, is just the most normal thing in the world, isn't it?

 

What I convey and share with you is a piece of cake for me, simply because I master it. But that does not mean that it is a piece of cake for everyone.

 

And that makes the human mind so special. Especially if you're an empathetic person who prefers to give rather than receive. We usually make ourselves smaller and often negate or diminish a compliment by giving the other person an even bigger compliment.

 

Recognizable?

 

While it's so important to also receive. Even more so, when we give a lot, we must also be able to receive. Otherwise, the energetic balance is completely off. And that will definitely have consequences.

 

So yes, I accept this award with both hands. And let it then be my fire and drive to set even more in motion.

 

Even more so, I received a message from abroad today from another angle. Where I am being asked for an interview for something very special. Bizarre how everything unfolds when you stay true to your heart and soul. And permanently break through blockades that keep you small and insincere.

 

Then it literally comes to your path like magic. I am now flowing from one thing into another... Very special.

 

But what I want to give you today because I now feel it so clearly thanks to this Brainz 500 Global award:

Where would you give yourself an award?

Look at your life, at what you do and who you are?

 

Where would you give yourself a sticker?

Where would you honor yourself?

Saying: Wow… Look at where you come from and where you stand now?

 

Because we just forget that in the hustle and bustle of the moment.

And we also forget it because our mind is wired that way.

 

So this is your call to put yourself in the spotlight! To praise yourself! To give yourself a pat on the back!

 

And I do it too: Because you are listening to this now so congratulations! Congratulations for listening to your heart and soul and therefore feeling attracted to listen to this.

 

You had to hear this now at this moment!

 

You are beautiful! You are fantastic and what you have achieved so far is phenomenal! I mean, just think about everything you've overcome, survived! Yes! You did it!

 

And the best part is: This energy you feel now is the drive and power you need to go further. To develop yourself even more powerfully and grow. So that you can contribute to the greater whole. The greater good exactly in a way that suits you!

 

When you follow me, you don't settle for level good, okay... No! Then you go for level: Outstanding!

 

Let that be your new benchmark. In everything you do, from the energy of gratitude and love with the frequency of EnergyJoy!

 

Yes? Are you going for that! From good to excellent to extraordinary!

 

Because everything is present to set that in motion.

 

So when you feel: Yes! That's what I'm going for then I say again: Congratulations! You are made of pure stardust potential and it's up to you to fully utilize it or not.

 

Need that nudge, maybe that kick under your ... you know. That help with breaking through blockades. Then DM me: AWARD!

And then we will look

 

 together what the next step is for you.

 

Go celebrate life, exactly where you are now!

 

I do it too with that award in my pocket, on to the next because then I know for sure that I have made even more impact on the world of heart and soul. And that my soul and loved ones in spirit do a little jump of joy. Because living and expressing your mission and purpose, growing and developing, and contributing to the happiness of another is in my opinion the most beautiful thing there is. You can find the shownotes at www.lisettelucas.com/203 and there you will also find the link to my Brainz 500 global award. Click on the link at or under this podcast.

 

Thanks for listening and see you soon!

 

X Lisette

---

EnergyJoy by Lisette Lucas | All rights reserved 2023© 

Podcast 203. Award-Winning Energie: Ontgrendel Jouw Eigen Pad naar Uitzonderlijke Grootsheid & Impact

bottom of page