top of page
EnergyJoy typewriter script Lisette Lucas

8 november 2023 door Lisette Lucas:

Nederlands Script / English Script Below: 

Script

Podcast 197. Overbrug Jouw Gap: De Transformatieve Sprong Naar High Level Empathisch Leiderschap + Dallas Inzichten

 

Shownotes: www.LisetteLucas.com/197

 

Download mijn gratis Lisette Lucas app iOS/Android

 

"Stel je voor dat je de kloof overbrugt, niet alleen in je business maar in elk aspect van je leven. Hoe zou je je voelen? 

 

Deze unieke high-end & frequency reis waarin ik je in deze podcast serie meeneem is speciaal ontworpen voor de empathische, en ambitieuze service based ondernemer of ondernemer to be die meer tijd, energie, vrijheid, overvloed en ultieme voldoening nastreeft. 

 

En goed om te weten. Tijdens het lanceren van deze podcast zit ik in Dallas, in Amerika samen met mijn oudste zoon Luca. Het is nu 1 dag voordat het 4 daagse UPW event start met ’s werelds grootste succes coach Tony Robbins. Waarin ik voor de 4e keer in volledige in total immersion ga. Dat is bijna non-stop doorgaan in die high level succes en transformatie vibe. 

 

En ja, in podcast 196 had beloofd dat ik je meeneem. Dus we gaan samen met behulp van simpele maar hele krachtige, intelligente tools, die jij al bezit, helder krijgen waar jij nu staat en hoe je jouw ‘gap’, jouw kloof kunt overbruggen van: A. Waar je nu bent, naar B: Waar je wilt zijn.

 

In deze ‘unleash’ serie afleveringen rondom DALLAS gaan we krachtig in, op hoe je, met de power inzichten vanuit Dallas, de strategieën van Tony Robbins en mijn high frequency blend, deze transformatie kunt realiseren. 

 

Dus we gaan direct van start. Neem even een moment voor jezelf. En schrijf de inzichten op. Dit is letterlijk goud waard! Onderschat de kracht en de frequentie die ik meestuur door de ether niet! Dit kan alles voorgoed shiften.

Oké, daar gaan we, Adem diep in en uit. 

 

En ik wil dat je binnen 3 secondes vanuit je innerlijk weten, je intuitie antwoord geeft. Dus ik stel zo een vraag en wil dat je het allereerste wat binnenkomt opschrijft. Dus zet na de vraag even de podcast of podcast video op pauze. Om je inzichten op te schrijven. Heel belangrijk! Hier liggen de golden nuggets opgeslagen. 

 

- "Wat als jij de kloof kon overbruggen tussen waar je nu bent en waar je weet dat je zou kunnen zijn? Hoe ziet dat eruit in je leven en business?”

Vertrouw binnen 3 secondes je inzichten, ingevingen, downloads en schrijf. Druk even op pauze. En ga dan door. 

 

- "Hoe zou het voelen om elke ochtend wakker te worden, wetende dat je volledig in alignment bent met je hoogste potentieel en je bedrijf op een niveau opereert dat eens slechts een droom was?"

Vertrouw binnen 3 secondes je inzichten, ingevingen, downloads en schrijf. Druk even op pauze. En ga dan door. 

 

- "Welke diepere transformatie is er nodig om te stappen in de versie van jezelf die niet alleen droomt, maar doet en leidt met kracht en vertrouwen?"

Vertrouw en schrijf….

 

  • “Wat stopt je om actie te ondernemen?”

 

  • “Hoe kan je jouw vindingrijkheid toepassen om dit rode Stop signaal om te zetten in een Groen ‘Let Go” signaal?”

 

Schrijf het op binnen 3 secondes, vertrouw je innerlijk weten, je sterrenstof potentieel!

 

Yes! Gefeliciteerd met deze inzichten! 

Ik zeg altijd, het gaat er niet om hoe rijk je bent maar hoe vindingrijk je bent.

 

 

"In mijn trajecten en high frequency coaching en succes mediumschap gebruik ik bewezen strategieën en technieken, waaronder die van Tony Robbins, om jouw transformatie te katalyseren en die gap, die kloof van A naar B te overbruggen. 

We duiken diep in jouw unieke sterrenstof potentieel en zetten dat om in tastbare resultaten."

 

Dus weet’: Die gap' overbruggen is niet alleen mogelijk, maar onvermijdelijk wanneer aan de slag gaat met een high end & frequency business coach en community die jouw oneindige potentieel energetisch zien en voelen en activeren op alle levels.

 

Dus nu weet je jouw antwoord. Voel je die Heck YES! Let’s Go! Ik ga ervoor! 

Ik stop voorgoed met tijd verspillen en excuses te bedenken! 

Want je weet nu: Denken, langer dan 3 secondes is veelal op angst gebaseerd en binnen 3 secondes voelen is intuitie en innerlijk weten.  

 

Ben je klaar om die sprong te wagen, om jezelf te omringen met gelijkgestemden en begeleiding op het hoogste niveau te ervaren? Dan is dit jouw moment. 

DM me het woord 'THE GAP' en laten we samen de brug bouwen naar jouw buitengewone toekomst."

 

www.lisettelucas.com/197

 

Ik ga me klaarmaken voor Tony! En ja, mijn business draait volledig geautomatiseerd door terwijl ik de vrijheid heb om de wereld over te reizen. Dit is ook voor jou beschikbaar! DM of email me het woord: 'The Gap' als je klaar bent voor mega doorbraken! Alles staat in de shownotes en de link vind je ook onder deze podcast of podcast video. Ik spreek, zie of hoor je graag snel! x Lisette 

------

ENGLISH SCRIPT:

Thanks to my AI Mission Guide:

Podcast 197. Bridging Your Gap: The Transformative Leap to High-Level Empathic Leadership + Insights from Dallas

 

Shownotes: www.LisetteLucas.com/197

 

Download my free Lisette Lucas app iOS/Android

 

"Imagine bridging the gap, not just in your business but in every aspect of your life. How would that feel?

 

This unique high-end & frequency journey, which I guide you through in this podcast series, is tailor-made for empathetic, ambitious service-based entrepreneurs or soon-to-be entrepreneurs seeking more time, energy, freedom, abundance, and ultimate fulfillment.

 

Good to know, as this podcast launches, I am in Dallas, America, with my eldest son Luca, one day before the 4-day UPW event with the world's greatest success coach Tony Robbins, where I will be fully immersed for the fourth time in that high-level success and transformation vibe.

 

And yes, as promised in podcast 196, I am taking you with me. Together, with simple yet powerful, intelligent tools that you already possess, we'll clarify where you stand now and how you can bridge your 'gap' from A. Where you are, to B. Where you want to be.

 

In this 'unleash' series of episodes around DALLAS, we will dive deeply into how you can achieve this transformation with the powerful insights from Dallas, the strategies of Tony Robbins, and my high-frequency blend.

 

So, let's get started. Take a moment for yourself. Write down the insights. This is literally worth its weight in gold! Do not underestimate the power and frequency I send through the ether! This can shift everything forever.

 

Okay, here we go, take a deep breath in and out.

 

And I want you to respond within 3 seconds from your inner knowing, your intuition. So, I'll ask a question, and you write down the first thing that comes to mind. Put the podcast or podcast video on pause after the question to write down your insights. Very important! Here lie the golden nuggets.

 

- "What if you could bridge the gap between where you are now and where you know you could be? What would that look like in your life and business?"

Trust your insights, impulses, downloads within 3 seconds and write. Press pause for a moment. And then continue.

 

- "How would it feel to wake up every morning knowing that you are fully aligned with your highest potential and your business operates at a level that was once just a dream?"

Trust your insights, impulses, downloads within 3 seconds and write. Press pause for a moment. And then continue.

 

- "What deeper transformation is needed to step into the version of yourself that not only dreams but does and leads with power and confidence?"

Trust and write...

 

- "What stops you from taking action?"

 

- "How can you apply your resourcefulness to turn this red Stop signal into a Green 'Let Go' signal?"

Write it down within 3 seconds, trust your inner knowing, your stardust potential!

 

Yes! Congratulations on these insights!

I always say, it's not about how wealthy you are but how resourceful you are.

 

"In my trajectories and high-frequency coaching and success mediumship, I use proven strategies and techniques, including those of Tony Robbins, to catalyze your transformation and bridge that gap from A to B.

We dive deep into your unique stardust potential and turn it into tangible results."

 

So know this: Bridging that gap is not only possible, but inevitable when you work with a high-end & frequency business coach and community that energetically sees and feels your infinite potential and activates it on all levels.

 

So now you know your answer. Do you feel that Heck YES! Let's Go! I'm going for it!

I permanently stop wasting time and making excuses!

Because you now know: Thinking for longer than 3 seconds is often based on fear, and feeling within 3 seconds is intuition and inner knowing.

 

Are you ready to take that leap, to surround yourself with like-minded individuals and experience guidance at the highest level? Then this is your moment.

DM me the word 'THE GAP' and let's build the bridge to your extraordinary future together."

 

www.lisettelucas.com/197

 

I'm getting ready for Tony! And yes, my business runs fully automated while I have the freedom to travel the world. This is also available to you! DM or email me the word: 'The Gap' if you're ready for mega breakthroughs! Everything is in the shownotes, and you can find the link below this podcast or podcast video. I look forward to speaking, seeing, or hearing from you soon!

x Lisette

EnergyJoy by Lisette Lucas | All rights reserved 2023© 

Podcast 197. Overbrug Jouw Gap: De Transformatieve Sprong Naar High Level Empathisch Leiderschap + Dallas Inzichten

bottom of page